ب – گفتارکوتاه فلسفی 24

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 24

چگونه شک ورزی را تبدیل به بد بینی میکنند
و ریشه تفکر را ازبُن میکنند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.