پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

ما دیگردرپی یافتن آخرین پاسخ به سئوالات خود نیستیم
آیا ما میاندیشیم یا آنکه « مارا می اندیشند ؟ »
کسیکه نیرومند نیست ( آفریننده نیست )، نیاز به ایمان به کسی دارد که برایش بـیافریند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

« خداشدن »  دیگر ایده آل انسان نیست .
هیچ راه راستی ، در ِخروج ندارد
چگونه عقل با ضعفش ، مسائل پیچیده را حل میکند
اندیشیدن برای رشد کردن ، نیاز به کود دارد
دین و خرافه و اسطوره
بهترین کود، برای سبزشدن اندیشه هستند
دین و خرافه و اسطوره را نباید زدود
بلکه باید ازآنها ، کود برای بذر عقل ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

« شخصیت» ، بخش سفت و سخت شدهِ « خـود » است
شخصیت ، خودیست که امکانات خود را ازدست داده
تجربیات زیاد انسان ، و تفکر کم او در برابر این تجربیات ،عقل اورا کم کم فلج میسازد
وقوع یک واقعه ضروری را میتوان درتاریخ ، هم به جلو وهم به عقب انداخت . خطرهای این پدیده !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

چگونه مطالعات تاریخ گذشته ،
تبدیل به قدرت آفریننده میشوند
اهریمن ، نیروی انگیزنده درامکانات ناگهانی برای گسستن از عقیده و واقعیت حاکم دراجتماعست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

دوره آئینه بودن  برای افکار غرب یا عرب بودن، گذشته است .ما باید مایه ای بشویم تا از افکارشرق وغرب، تخمیرشویم
ما معلم حقیقت نمیخواهیم.
ما درپی انگیزه ، برای زاده شدن حقیقت ازخود هستیم
ما نیاز به بوسه ای داریم که دوباره زبانه های آتش
ازما برخیزد و سیمرغی تازه درمیان این زبانه ها
ازنو زاده شود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

فیلسوف ، با فلسفه اش دنبال پیرو نمیرود
ما  معرفتها داریم نه یک معرفت
ما روشنی ها داریم نه یک روشنی
جامعه ای که خودش، سرچشمه اخلاق نیست
نیاز به رهبر دارد
هرجامعه ای « آنقدرهست»
که توانا به کردن اقدامات مشترک هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

چگونه ما از تغییر دادن واقعیات، میگزیزیم
چرا سیاستمداران ما بی قدرت هستند ؟
تفاوت عمل استثنائی و عمل تصادفی
آیا برای قانع ساختن ، نیاز به منطق هست ؟
برای دیدن ، بایستی به گونه ای دیگر دید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

تفاوت فرّ ایزدی با فرّ کیانی
فرّ کیانی یا فرّ جمشیدی ، شناختن کارهای انسان ازسوی  مردمان یا اجتماع بود که شالوده حکومت دموکراسی است
فرّ ایزدی یا فرّ اهورامزدائی ، شناخت حاکم وشاه از اهوزامزدا (موبدان) بود ، چون دین اورا رواج میداد
تفاوت میان فکر وعقیده .
تفاوت میان تعـقـل وعقلی سازی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 13

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 13

دموکراسی :  از جامعه ای که درآن قدرت را می ربایند
به جامعه ای که درآن قدرت را کسب  میکنند
انسان هم میتواند سرچشمه  حقیقت  باشذ
برای رسیدن به همه ایده آلهای سیاسی ، باید تصویر انسان را درجامعه تغییر داد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 12

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 12

انسان ، همیشه درمرزمیان موهوم و حقیقت است
ارزش تجربه های آنی  و تکرارناشدنی . آنچه درگذار، هیچگاه نمیگذرد
چه هنگامی راِ اکثریت، ارزش برای آزادی دارند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

عقیده را نمیشود  ول کرد
امکانات معرفت تازه را فقط میتوان از عقاید حاکم  دزدید
درجامعه ای که تفکر علّی تابع تفکر مذهبیست، …

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 10

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 10

چرا خرد درفرهنگ ایران ، غربال  خوانده میشد؟
حقیقت درهمه عقاید و مکاتب و ایدئوژیها و کفرها و ااحادو خرافات  ،گم شده است
وخرد همه را می بیزد تا حقیقت گمشده را درهرچیزی بیابد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 9

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 9

دلیرانی که در فریب ، حقیقت را میجویند
ودرحقیقت ، فریب را می یابند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 8

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 8

زندگی ؛ درهیچ  آموزه دینی و مکنب فلسفی و تنوری علمی  نمیگنجد
دیالکتیک ، شیوه گسستن از عقاید است نه روش  اثبات کردن یک عقیده

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 7

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 7

درفرهنگ اصیل ایران، وای به یا سیمرغ ، اصل پیوند دادن همه انسانها باهم  بدون تبغیض بود
وای به میتوانست همه اضداد را درجهان به هم پیوند دهد
این اندیشه، به شکل مفهوم عشق در عرفان،زنده ماند که فراسوی همه عقاید است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 6

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 6

انتقاد، انگشت روی زخم گذاشتن است دین اسلام، زخم ماست
برای آنچه سطحیست، هفتاد بطن میسازند
روشنگران ، چه را روشن و چه را تاریک میسازند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 5

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 5

عدالت امروزه حق به تقسیم تجملات و زفاه است
از انقلاب خواهشی به انقلاب خواستی
فردی که جذب طبقه و امت و ملت نمیشود
آیا چیزی که علمی هست ، مقدس هست
عقل، خودش ضد عثل هم هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 4

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 4

دارندگان حقیقت ، حقیقت و پیروزیش را غصب میکنند
حقیقت تو، برای من باطل و کفر، تیست ، بلکه برآیند دیگری ازحقیقت منست
موهومات و خرافات  نیز ارزشمندند، چون تجلیات انسان هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 3

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 3

آیا اصل تساوی ، ازانسان ، عدد میسازد ؟
وقتی همه دراجتماع ، آخوند میشوند
زیربنا ، مفهوم اخلاقی و سیاسی است نه عینی و نه علمی
چه موقعی آلات مارا معین میسازند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 2

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 2

ما درهرمفهومی باید قدرت فکری خود را بیازمائیم
خندیدن به هرچیزی ، حق مسلم زندگیست
باید نیرومند شد تا تسامح پیداکرد
تجربیات مایه ای ، مهمتر از تجربیات تاریخی است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.