گفتارکوتاه فلسفی 26

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 26
از«مفهوم فلسفی»، به » واژهِ روئیده درفرهنگ» ملت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 25

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 25
شیوه ِانگیخته شدن به نوآفرینی درفلسفه

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 24

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 24
اندیسیدن فلسفی، شکفتن گوهرفرد انسانیست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 23

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 23
فاجعه فرهنگی معاصر
فرق میان روشنگرو متفکرفلسفی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 22

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 22
مسئله بنیادی، مسئله انگیختن انسان به خودآفرینی است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 21

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 21
بدون تفکرزنده فلسفی، به آزادی نخواهیم رسید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 20

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 20
تفکرفلسفی ریشه درهمآفرینی روشنی با تاریکی دارد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 19

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 19
فلسفه ، دوستی با افکاراست ، نه تابعیت ازافکار

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 18

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 17

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 17
اندیشیدن برضد عقل هم ، فلسفه است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

گفتارکوتاه فلسفی 16

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 16
تقدم « ایده » بر« شخص»، بنیاد تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 15

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 15
از روش ِآموختن به روش ِانگیخته شدن

گفتارکوتاه فلسفی 14

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 14
ازحقیقت آموزنده به حقیقت انگیزنده

گفتارکوتاه فلسفی 13

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 13
انگیزه، همیشه اهریمنی است

گفتارکوتاه فلسفی 12

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 12
آنچه علت مرگ سقراط شد

گفتارکوتاه فلسفی 11

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 11
سرودی که جهان را به جنبش انداخت

گفتارکوتاه فلسفی 10

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 10
عمل هم باید مزه داشته باشد

گفتارکوتاه فلسفی 9

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 9
وظیفه تازه تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 8

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 8
گرفتن حق حاکمیت ازهرفکری

گفتارکوتاه فلسفی 7

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

گفتارکوتاه فلسفی 7
متفکربودن یا معتقد به یک فلسفه بودن