137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

دوزخ ، خود ِ الاهان قاهرهستند
که درقهر، اصالت انسان را ازپیدایش بازمیدارند
و آن را فساد و گناه میدانند

فرهنگ ایران گستاخ بودن ، گستردن خود درجهانست
که خودمانی شدن انسان با طبیعت وجامعه وبشریتست
خودمانی بودن، برضد آداب و تبعیض است

چرا درفرهنگ ایران ،
« قهر« که همان « خشم » باشد، دوزخست؟
چرا ، جمشید که نخستین آدم درفرهنگ ایران بوده است
نخست ، درب دوزخ را می بند د  ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>