پ – گفتار کوتاه فلسفی 7

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 7

درفرهنگ اصیل ایران، وای به یا سیمرغ ، اصل پیوند دادن همه انسانها باهم  بدون تبغیض بود
وای به میتوانست همه اضداد را درجهان به هم پیوند دهد
این اندیشه، به شکل مفهوم عشق در عرفان،زنده ماند که فراسوی همه عقاید است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>