پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

پ –  گفتار کوتاه فلسفی 34
( گفتار 100 )
چگونه« خدای آزادی ایران» راتبدیل به « ابلیس»کردند
آنچه ماندیست ، استخوان است ،
آنچه تغییر می پذیرد ( گوشت وخون وپی) زنده است
*********
پس از گفتار پ – 34
برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره :
« فرهنگِ جهانی ِایران،بنیاد تفکر نوین فلسفی »
آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>