منوچهر جمالی : آیا ما همان جمشیدیم

پژوهشی در شاهنامه فردوسی

آیا ما همان جمشیدیم
که به دو نیمه اره شد

( سیامک ، جمشید ، ایرج ،سیاوش ، امام حسین )

تخمه ای که آتش خودرا
در گیتی می افشاند

( اندیشه هائی پیرامون شاهنامه )

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 6.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>