133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

گستاخی و اهـلـّیـت
 درفرهنگ سیمرغی، همه انسانها، اهل بینش هستند
چگونه زندگی ، درهمین گیتی، تبدیل به دوزخ میشود
هنگامی که راه پیدایش ِ« اخو= بن آفریننده هستی »
با ترس و خشم وقهروکین ، ازسربرافراختن بازداشته شد
زندگی، تحول به دوزخ ( دژ+ اخو) می یابد

« اندیشیدن »
همیشه مترصد گزند رسیدن از دیگری به خود میشود
«اندیشیدن » که همگوهر« ترسیدن » شده است
خودش ، اصل دوزخسازی از زندگی میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>