اكبر گنجي : ما اشتباه كرديم

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

اكبر گنجي : ما اشتباه كرديم !!

>آن کاری که ما کردیم اشتباه بود. اون تئوری ای که شریعتی آمد و اسلام را تبدیل کرد به و اسلام سیاسی و اسلام ایدئولوژیک این صد در صد نادرست است. سوال و جوابي را كه با گنجي داشتم ، از فايل صوتي پياده كرده ام و در انتهاي پست قبلي اضافه كردم. ولي به دليل اينكه براي من خيلي مهم بود ، تصميم گرفتم پستي مجزا را به آن اختصاص دهم. … ادامه

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>