چاشنی های اندیشه – 05-12-09

چاشنی های اندیشه

قدرت، نباید مقدّس شود
ریشهِ « قدرتِ مقدس» را باید درایران کـَند
تا بتوان حکومت دموکراسی را بناکرد

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>