مجید محمدی : سياست‌های امپرياليستی جمهوری اسلامی ايران

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

سياست‌های امپرياليستی جمهوری اسلامی ايران

مجید محمدی

حاکمان جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن به امپرياليسم جمهوری اسلامی هستند. هزاران دليل و شاهد برای اين مدعا وجود دارد- و شاهدی عليه آن نيست- که در نه مقوله به برخی از آن‌ها اشاره می کنم: ايدئولوژی شيطانی، ادبيات استکباری، حمايت از اپوزيسيون ديگر کشورها، بسط حيطه‌ی نفوذ ايدئولوژيک، کمک‌های به ظاهر فرهنگی، کمک‌های به ظاهر بشر دوستانه، دخالت نظامی غير مستقيم، بسط حيطه نفوذ در مناطق مختلف دنيا، و يگان‌های ويژه برای دخالت مستقيم نظامی. … ادامه

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>