144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

مفهوم « هنر» درفرهنگ ایران
چرا جمشید نخستین انسان ایرانی میگوید:
هنر درجهان ، ازمن آمد پـدیـد

چرا گرمی عاریتی،ندهد اثر    گرمی خاصیتی داردهنر

جمشید ، هنر زایاند ن، بینش وخرد ازجان خودش دارد
ضحاک ، بینش عاریتی دارد
هنر، برآوردن ویژگی گوهری ازجان خود است

درفرهنگ ایران اصل جفت بودن جان وخرد
درآمیزش 1- جگرو2- دل و3- مغزباهم بود

چرا شاهنامه و انتقاد شدید از شاهان وحکومتگران ایران

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>