نعش ها سنگین هستند

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

نعش ها سنگین هستند

«فلسفه»

اگرفکرمن، تفکرترا ازآن بازمیدارد که وراء آن بروی
من ازفکرخود، شرم خواهم برد

click title to download PDF FILE

نعش ها سنگین هستند

اگر فکر من ، تفکر ترا از آن باز میدارد که وراء آن بروی ، من از فکر خود شرم خواهم برد .

***

آنکه میخواهد بت نپرستد ،

نباید بتها را بشکند ،

بلکه نباید بپرستد

فلسفه آزاد

فلسفه موقعی آزاد است که سیستم نمیشود .

من میاندیشم تا دیگری برتر از من بیندیشد

***

هر حقیقتی که جز خود ، حقیقتی را نمیشناسد
نمیگذارد که کسی در ورائش بیندیشد .

هر انسانی میتواند فراتر از عقیده اش برود

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>