چاشنی های اندیشه – 05-12-02

چاشنی های اندیشه

مردم نمیخواهند ساختاری را بشکنند
بلکه میخواهند« آنچه ساختگی است» دوربریزند
تا گوهرخود انسان، ازنو بروید وسبزشود

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>