مزدک ، کامنت در ایران گلوبال

نظرات خوانندگان

مزدک ، کامنت در ایران گلوبال

براي آشنايي با استاد جمالي بهترين راه خواندن و گوش دادن به افكار ايشان است كه هرسي بطور رايگان ميتواند به مطالب ايشان در سايت ايشان دست يابد.افكار استاد گرچه در اوايل پراكنده و نامنسجم و باعث سردرگم ميگردد ولي با آشنايي بيشتر با افكار ايشان اين موضوع براحتي حل ميشود.ايشان از آنجايي كه آگاهي عميقي هم به فلسفه غرب و هم ادبيات و تاريخ و ميتولوگي ايران و يونان دارند براحتي موضوعاتي راكه بنظر ما ايرانيان پراكنده اند بهم دوباره مرتبط ميسازد.مسلما اشكال كار از ماست زيرا ما با فرهنگ خود آنچنان بيگانه گشته ايم كه چنين روابطي بنظرمان عجيب مي آيد.بيش از 2000 سال تاريخ و ادبيات و علم و فلسفه…درايران زير تسلط مذاهب تكخدايي بوده و با سركوب و ترور و جعل همه چيز را وارونه بما القا كرده اند.انديشمندانمان در حقيقت از خود انديشه اي نداشته اند زيرا بمحض پيدايش چنين افرادي تمام دستگاهاي سركوب و تكفير دست بهم داده تا بنابودي او بپردازند.خداي ايران را يا خردجال ناميده اند و يه شوم و منهوس و ترسناك.ولي استاد جمالي با مطالعات و پژوهشهاي ژرف خود …غبارها را از چهره مردمي فرهنگ ايران زدوده .با مطالعه دقيق و صبورانه مطالب ايشان و يك مقايسه ساده ميان اديان نوري(زردشتي+اديان سامي) بخوبي به عظمت كار ايشان پي خواهيم برد.اگر بعنوان انساني ايراني و يا انساندوستي در ايران و يا خاور ميانه زندگي مي كنيم مسلما نمي توانيم از مشكلاتي كه اديان ابراهيمي دراين منطقه بوجود آورده اند روي بگردانيم.بنظر من افكار مترقي و شادي آور و برانگيزنده استاد جمالي سلاحي است در دستان ما!تا بتوانيم بر تكيه بر فرهنگ مردمي و جشن ساز و شادي آوري كه انسان را همگوهر خدا ميداند و جان و خردش رامقدس از شر اين اديان خويشتن را آزاد كنيم.

http://www.jamali.info/khanandegan/?page=011209_N1

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>