خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

Our new home

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۲

۰

This: http://jamali.info/simorgh is gonna be our new home. We’ll move in slowly!

خرد، سرمایه فلسفی ایران – جلد هشتم – available in print now

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۲۳-۰۸-۱۳۹۱

۱

In print available now

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهر جمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON
2011

Price:  € ۱۲,۵۰

The free E-Book version

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

Other volumes in print

http://www.jamali-online.com/books.htm

منوچهر جمالی : خرد، سرمایه فلسفی ایران (vol. 8) – آفـریدن ملـت و حکـومـت بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۱۰-۱۳۹۰

۰

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهرجمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON, 2011
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

منوچهر جمالی : انسان، اندازهِ حکومت

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۰

۰

انسان، اندازهِ حکومت

در فرهنگ ایران
انسان، اندازهِ حکومتست

از سخنرانیهائی که در شهر گوتبورگ سوئد شده است
منوچهر جمالی

ISBN 1 899 167 17 X
KURMALI PRESS
LONDON
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF 15.9 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

مُغان بینالودی : ز اوین تا فرهنگشهر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک, مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۵-۱۲-۱۳۸۹

۰

ز اوین تا فرهنگشهر

مُغان بینالودی

VIEW THIS E-BOOK AS WORD.DOC — VIEW THIS E-BOOK AS PDF

 

در فرهنگ ایران، سبزی و روشنی از هم جدا ناپذیرند. سبز که «ساپیزه» باشد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۱۰-۱۳۸۹

۰

در فرهنگ ایران، سبزی و روشنی از هم جدا ناپذیرند. سبز که «ساپیزه» باشد، اصل مهر است. از این اصل مهر (سبز) است که روشنی و بینش، پیدایش می یابد. روشنی و بینشی که از مهر، پیدایش نیافته باشد، بی ارزش و اعتباراست

http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهرجمالی : خردِمُحال اندیـش – خــرد سرمایه فـلسـفی ایـران جلدپنجم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در پاره اندیشی, کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۶-۱۳۸۹

۰

خــرد
سرمایه فـلسـفی ایـران

خردِمُحال اندیـش

جلدپنجم

منوچهرجمالی

ISBN 1 899167 13 7
KURMALI PRESS
LONDON 2010
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOCVIEW AS PDF

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : سراندیشهِ « همآفرینی » ، بنیادِ فرهنگ ایرانست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۶-۱۳۸۹

۰

سراندیشهِ « همآفرینی » ،
بنیادِ فرهنگ ایرانست

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 AS PDF 5.8 MB
VIEW PART 2 AS PDF 5.7 MB
VIEW COMPLETE VERSION AS PDF 11.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : اندیشه هایی که آبستن هستند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۶-۱۳۸۹

۰

اندیشه هایی
که آبستن هستند

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 9.7 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : سلطنت امامت جمهوریت

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۳۸۹

۰

سلطنت
امامت
جمهوریت

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 8.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : آزادی و همبستگی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۶-۱۳۸۹

۰

آزادی و همبستگی

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 5.4 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : از حقیقت باید گریخت

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۸۹

۰

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 11.45 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : جداسازی سیاست از دین

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۶-۱۳۸۹

۰

جداسازی
سیاست
از
دین

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 4.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

منوچهر جمالی : خردِ شاد – هومن ، اصل شاد اندیشی در فرهنگ ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۶-۱۳۸۹

۰

خردِ شاد ۱

خردِ شاد

هومن ، اصل شاد اندیشی
در
فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 12.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : از هومنی در فرهنگِ ایران تا هومنیسم در باختر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۶-۱۳۸۹

۰

از
هومنی
در فرهنگِ ایران
تا هومنیسم در
باختر

منوچهر جمالی

Humanism Before Humanism
Iranian Culture Before Zarathustra

VIEW E-BOOK AS A PDF 8.8 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید