خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری – گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری

گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

برگرفته از فصلنامه ره آورد، شمارۀ ۹۷، زمستان ۱۳۹۰ خورشیدی

ماندانا زندیان – در کشور ما، در بیشتر دوران‌ها، روشنفکری به تعریف سارتر- اعتراض به وضع موجود- نزدیک‌تر بوده است، تا تعریف‌هاول- اندیشیدن و گستراندن اندیشه برای عمل در گسترۀ اجتماعی. و این، البته، بسیار جاها با دور نگاه داشتن انتلکت از امر عمومی، به حکومت و مردم و حتی فرهنگ آسیب زده است. نگاه شما به این امر چگونه است؟ سال‌ها پیش، برای رفتن از جایگاه تدریس در دانشگاه، به سازمان زنان، و پس از آن، مقام وزارت، چگونه با این فرایافت کنارآمدید؟

ماندانا زندیان : بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۶-۱۳۸۹

۰

بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

۱۳۸۹.۰۵.۲۹
برگرفته از فصلنامۀ ره آورد تابستان، شمارۀ ۹۱

ماندانا زندیان

مشکلات اقتصادی ایران، که پس از اعتصاب های بازار در چند شهر بزرگ کشور نمود بیشتری در متن جنبش سبز پیداکرد، و صدای اعتراض های سیاسی و خواست ‌های اقتصادی را در هیأت خواست های ملیِ توأمان نزدیک تر، بلکه آمیخته کرد.

ماندانا زندیان : گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۳-۰۵-۱۳۸۹

۰

جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۸۹

گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

۱۳۸۹.۰۵.۲۲
قسمت نخست-برگرفته از فصلنامۀ ره آورد تابستان، شمارۀ ۹۱

ماندانا زندیان

۱- خیزش جامعۀ شهروندی مردم ایران در عمر چهارده ماهۀ خود با چالش های سنگینی رو به رو شده که طبیعتاً بر شیوۀ ارائۀ ساختار بیرونی آن اثرگذاشته است.

گفتگوی ماندانا زندیان با مهدی خانباباتهرانی – حکومت در درازمدت نمی‌تواند از پس ملت برآید

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۱۲-۱۳۸۸

۰

حکومت در درازمدت نمی‌تواند از پس ملت برآید

گفتگوی ماندانا زندیان با مهدی خانباباتهرانی

گفتگوی ماندانا زندیان با مهدی خانباباتهرانی
پیرامون جنبش آزادی خواهی ایران
فصلنامۀ ره آورد، شمارۀ ۹۰، بهار ۱۳۸۹ خورشیدی