خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

واژه « مردم = مَر+ تُخم » خودش به معنای « تخم ارتایاخدایاسیمرغ » …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۲-۱۳۸۹

۰

واژه « مردم = مَر+ تُخم » خودش به معنای « تخم ارتایاخدایاسیمرغ » هست،وفرزندِ خدا،نیازی به پیامبروخلیفه اش ندارد

( http://www.jamali.info/chashniha )

آیا« بـاب » که در۱۷۰ سال پیش عدد«۱۹» رامقدس ساخت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۲-۱۳۸۹

۰

آیا« بـاب » که در۱۷۰ سال پیش عدد«۱۹» رامقدس ساخت، خبری ازآن داشته است که روز«۱۹» هرماهی،اینهمانی با سیمرغ، خدای ایران داشته است ؟

( http://www.jamali.info/chashniha )

پیش ازآنکه « قفس اسلام » را بشکنیم، باید بگذاریم تا بالهای سیمرغ ِروان ما …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۰۲-۱۳۸۹

۰

پیش ازآنکه « قفس اسلام » را بشکنیم، باید بگذاریم تا بالهای سیمرغ ِروان ما، بروید تا بتوانیم آزادانه پروازکنیم.  سیمرغ، ازخاکسترش برمیخیزد، چون خاکستر، آتش ِپوشیده ونهفته است. ما آن خاکستریم که آتش سیمرغ، درانتظارشعله ورشدنست

( http://www.jamali.info/chashniha )

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۲-۱۳۸۹

۰

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست ، وهیچ انسانی ولومشرک وکافروملحد ومرتد، با جان خودش« محاربه» نمیکند

( http://www.jamali.info/chashniha )

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۹

۰

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد، برعکس حسین، نماد تضادهرگونه قدرتی، با ارزشهای فرهنگی-اخلاقی ایران بود ، وازاین رو، سیاوش=سیمرغ ، حقانیت به هیچگونه قدرتی نمیداد ، ولوآن قدرت، از امام زمان ویا ولایت فقیه الله باشد.سیمرغ یا سیاوش ، خودش، ملت هست. عزاداری حسین، دراصل ، عزاداری ملت ایران، درغصب حقش ازخودش بود

( http://www.jamali.info/chashniha )

گوهر ِخود ِخدای ایران ، « ارتا = سیمرغ »، همان « آتش ِجان انسان » است …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۵-۰۱-۱۳۸۹

۰

گوهر ِخود ِخدای ایران ، « ارتا = سیمرغ »، همان « آتش ِجان انسان » است، که به « خرد انسانی» ،
دگردیسی می یابد
خرد انسان که پیدایش خود خدا هست، بی نیازازپیامبران و واسطه ها هست

( http://www.jamali.info/chashniha )

جامعه، فقط هنگامی به حکومت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۸۹

۰

جامعه، فقط هنگامی به حکومت، اعتماد میکند که خودش،حکومت بشود.سی مرغ،سیمرغ بشوند

( http://www.jamali.info/chashniha )

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۱-۱۳۸۹

۰

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» است که پیکریابی «آرمان ِسعادت وخوشزیستی درگیتی وامید» میباشد، و« نوروز بزرگ» خوانده میشود. دراین روز، بهمن ( هوشنگ= خردبنیاد ونوآوروشادوقانونگذارانسانی)پدیدارشد. این روز روزیست که جم، نخستین انسان ایرانی،جهان را بی بیم وبی رزم کرد.  روزیست که فریدون، اندیشه داد را درسراسرجهان،واقعیت بخشید، ، وروزیست که سام نریمان که خدای ایران، سیمرغ ،خدای مهر را شناخت، ازسردرجهان به خدائی خواهدنشست، وزرتشتیها، این روز را زادروز زرتشت ساخته اند که هیچکس نمیداند درکجا وکی زاده شده است

( http://www.jamali.info/chashniha )

ماهی سرخ. ماهی ، درفرهنگ ایران، نخستین شکلیست که آتش خدا(سیمرغ) به خود، میگرفته است …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۱-۱۳۸۹

۰

ماهی سرخ. ماهی ، درفرهنگ ایران، نخستین شکلیست که آتش خدا(سیمرغ) به خود، میگرفته است. یک نام ماهی، سمک است که « سه+مک» به معنای سه نی=سئنا =سیمرغ هست. نام دیگرماهی درتحفه حکیم موءمن، سینا یا سیمرغست. درسانسکریت نیزنخستین شکل یابی خدا(افتار=اوتار)، ماهی(مت سیا) است.
سرخ وقرمز، رنگ مادینه و نماد سیمرغست

( http://www.jamali.info/chashniha )

خدا (سیمرغ) درفرهنگ ایران مجموعه یا خوشهِ …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۱-۱۳۸۹

۰

خدا(سیمرغ) درفرهنگ ایران
مجموعه یا خوشهِ به هم پیوسته حقایقست
حقیقتِ نهفته درهمه انسانها، وقتی باهم زندگی ِشاد را بجویند، خوشهِ خدا یا خوشهِ حقیقت میشوند

( http://www.jamali.info/chashniha )

ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. تخم خدا …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۱۲-۱۳۸۸

۰

ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. تخم خدا، درهمه انسانها افشانده شده است، وجان آنها است . ما درفطرتمان ، نه مطیع الله ایم ، نه مطیع رسولش، نه مطیع اولوالامرش، نه امام دوازدهمش، نه ولایت فقیه اش. انسان درفرهنگ ایران، بدین معنی « مستقل» است. استقلال، یعنی نفی وطرد هرگونه اطاعتی وتابعیتی وتقلیدی ازهرقدرتی

( http://www.jamali.info/chashniha )