خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۹

۰

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد، برعکس حسین، نماد تضادهرگونه قدرتی، با ارزشهای فرهنگی-اخلاقی ایران بود ، وازاین رو، سیاوش=سیمرغ ، حقانیت به هیچگونه قدرتی نمیداد ، ولوآن قدرت، از امام زمان ویا ولایت فقیه الله باشد.سیمرغ یا سیاوش ، خودش، ملت هست. عزاداری حسین، دراصل ، عزاداری ملت ایران، درغصب حقش ازخودش بود

( http://www.jamali.info/chashniha )

حقانیت آخوندِ شیعه به قدرت وحکومت آخوندی درایران …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۸۹

۰

حقانیت آخوندِ شیعه به قدرت وحکومت آخوندی درایران، از« داستان حسین» سرچشمه میگیرد که از«داستان سیاوش» مایه گرفته است وسیاوش، یکی ازپیکریابیهای خدای ایران، سیمرغست. ازاینرو، مسئله بنیادی سیاست ورسیدن به آزادی،رستاخیز ایده اولیه سیاوش است. نیروهای خود را دربیراهه ها،تلف نکنید

( http://www.jamali.info/chashniha )

چرا ایرانیان،« حسین» را جانشین «سیاوش» ساختند؟ چون حسین برای آنها …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۲-۱۳۸۹

۰

چرا ایرانیان،« حسین» را جانشین «سیاوش» ساختند؟ چون حسین برای آنها، ماسکی بود که درزیرآن میخواستند، بدبینی خود را به هرقدرتی نشان بدهند. قدرت، بداست، چه ازدشمن، چه ازدوست. قدرت برای مصلحت، نیکی وارزشهای فرهنگی ایران را پایمال میکند

( http://www.jamali.info/chashniha )

سیاوش درفرهنگ ایران، نماد « نیکی کردن» هست ، به رغم آنکه « قدرت» نیزآنرا همیشه سرکوبی کند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۱-۱۳۸۹

۰

سیاوش درفرهنگ ایران، نماد « نیکی کردن» هست ، به رغم آنکه « قدرت» نیزآنرا همیشه سرکوبی کند. چه این قدرت،ازدوست ( کیکاوس) باشد،چه این قدرت،ازدشمن (افراسیاب) باشد.  فرهنگ ایران، ارزش اخلاقی را،فدای رسیدن به قدرت وابقاءقدرت نمیکند

( http://www.jamali.info/chashniha )