خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟ …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۳-۱۳۸۹

۰

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟
انسان میتواندجهان رامستقیماازجهان بشناسد

( http://www.jamali.info/chashniha )

زندگی درزمان،برترین ارزشست = سکولار

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۸۹

۰

زندگی درزمان،برترین ارزشست = سکولار

( http://www.jamali.info/chashniha )

ایران، ازاین راه سکولارنمیشود که درقانون اساسی …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

ایران، ازاین راه سکولارنمیشود که درقانون اساسی، حکومت ازدین جداساخته شود،بلکه هنگامی سکولارمیشود که مردم، به زندگی درزمان، برترین ارزش را بدهند نه به آخرت

( http://www.jamali.info/chashniha )

ما، بنا بررسوب تصاویر اسلامی ومسیحی ویهودی درذهنمان …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۰۱-۱۳۸۹

۰

ما، بنا بررسوب تصاویر اسلامی ومسیحی ویهودی درذهنمان، می انگاریم که خدا، فراسوی خود،خلق میکند.ولی، درفرهنگ ایران، خدا، «میشود»، وتحول می یابد و«اصل متامورفوز»است، نه خالق. خودش، گیتی وزمان وانسان«میشود». خودش، سکولار=زمانی هست. زندگی درزمان ،گوهرخدائی دارد،و برترین ارزش است و نیازبه ایمان آوردن به خدائی نیست، چون همه ازگوهرخود خدا هستند

( http://www.jamali.info/chashniha )

روشنفکران، که پیامبران مدرنیته وسکولاریته هستند، هنوز نتوانسته اند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۱-۱۳۸۹

۰

روشنفکران، که پیامبران مدرنیته وسکولاریته هستند، هنوز نتوانسته اند که مراجع دینی را ازکرسی قدرت اجتماعی فرواندازند، تا چه رسد به آنکه خود نیز برکرسی قدرت آنها بنشینند. ولی برای رسانیدن ایدهِ ِمدرنیته وسکولاریته به قدرت، بایست نخست روشنفکران، جانشین مقتدران دینی دراجتماع گردند. مسئله بنیادی تاریخی وسیاسی، جنگ میان این دوگونه رهبریست

( http://www.jamali.info/chashniha )

تا روان مردمان ازتفکرات فلسفی ِزنده …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۱۲-۱۳۸۸

۰

تا روان مردمان ازتفکرات فلسفی ِزنده ( نه ازترجمه های فلاسفه غرب، که خود مترجمان نیزازآنها، چیزی نمی فهمند) انگیخته نشود ، وبا این تفکرات ، زندگی کردن درزمان، برترین ارزش نگردد، همه این شعارهای هیاهوبرانگیزسکولاریته، بی ثمرخواهد ماند

( http://www.jamali.info/chashniha )