خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

دوستان گرامی که دراین انجمن بیاد زاد روز بزرگمرد ایران دکترمحمد مصدق گرد آمده اید …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۰۳-۱۳۸۹

۰

دوستان گرامی که دراین انجمن بیاد زاد روز بزرگمرد ایران دکترمحمد مصدق گرد آمده اید ، به همه شادباش میگویم و پیروزی وبهروزی همه را خواهانم

با مصدق ، تنها یک جنبش سیاسی درایران روی نداد . اگرچه ، جنبش او، به عنوان یک جنبش سیاسی ، آغازشد  . ولی جنبش مصدق ، سراسرگستره های زندگی اجتماعی وفکری واخلاقی ایران فراگرفت و سخت تکان داد و همه را تا ژرفای وجودشان برانگیخت .

Dr. Mossadeghs 128. Gedenktag

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۳-۱۳۸۹

۰

مصدق گفت

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۸۸

۰

مصدق گفت

“من حاضرم هر قانونی که بر خلاف مصالح ملت باشم بسوزانم زیرا به عقیده ی من قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون. نجات وطن عالیترین و بزرگترین قانون است.”

دکتر محمد مصدق : چهاردهم اسفند ماه سالروز در گذشت بزرگمرد تاریخ ایران زمین

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۸۸

۰

چهاردهم اسفند ماه سالروز در گذشت بزرگمرد تاریخ ایران زمین

دکتر محمد مصدق

چهل وسه سا ل پیش دکتر محمد مصدق  بزرگمرد تاریخ ایرانزمین چشم از جهان بست و به جهان ابدیت پیوست. بزرگمردی  از تبار سیاوش که زندگی پر بار خود را در راه آزادی و استقلال ایران گذرانید تا ملت در بند ایران آزاد گردد و برسرنوشت خویش و کشورش حاکم گردد . جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق بزرگ دست استعمار ” بریتانیای کبیر” را ازروی نهادهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی  ، نظامی وتا اندازه ای دینی کشورمان کوتاه نمود و همچنین موجب بیداری ملت های آسیا و آفریقا بویژه خاورمیانه گردید . استعمارگران که منافع نا مشروع خود را از دست رفته و در خطر نابودی می دیدند دست به دست هم داده وتوسط عوامل و مزدوران داخلی خود با کودتای ننگین بیست و هشت مرداد دولت ملی را ساقط و حکومت استبداد سلطنتی را بمدت بیست و پنجسال بر ایران حاکم نمودند . پس از کودتا ، مصدق بزرگ در بیدادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم و بقیه عمر با ارزش خود را در روستای احمدآباد به تبعید گذراند و وصیت نمود که پس از مرگش درکنارمزارجانباختگان راه آزادی سی تیردرابن بابویه دفن شود ولی پس از درگذ شت این بزرگمرد ایرانزمین ، محمد رضا شاه اجازه نداد تا به وصیت او جامه عمل پوشیده شود، فرمان داد