خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

بیدارکردن خردعوام ، گرانیگاه کسب آزادیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۳۸۹

۰

بیدارکردن خردعوام ، گرانیگاه کسب آزادیست. خرد عوام را بیدارکردن،غیرازآنست که کسی، سوائق ِطمع وکینه وانتقام و دشمنی را درآنها با آشوبگری برانگیزد.درست بابرانگیختن این سوائقست که خرد، ازآنها سلب میگردد . خرد،هنگامی بیدارمیشود که دیگرتابع ومطیع وعبد هیچ قدرتی ( آخوندو شاه وروشنفکرویا رهبری و آموزه ای ) نشود. با برانگیختن خردِعوام هست که میتوان قدرت آخوند را که استواربرایمان وتقلیداست درهم شکست

( http://www.jamali.info/chashniha )

مسئله مااین نیست که اسلام رحمانی وحقیقی وراستین چیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۲-۱۳۸۹

۰

مسئله مااین نیست که اسلام رحمانی وحقیقی وراستین چیست
مسئله ما اینست که برای همزیستی، باخرد انسانی خود با هم بیندیشیم

( http://www.jamali.info/chashniha )

مراجعه نکردن به خـرد انسانها، برای یافتن حل مشکلات …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۱۲-۱۳۸۸

۰

مراجعه نکردن به خـرد انسانها، برای یافتن حل مشکلات سیاسی واجتماعی واقتصادی وحقوقی، نه تنها سلبِ حق ازآنهاست ، بلکه « نفی ِانسان بودن آنها» نیز هست

( http://www.jamali.info/chashniha )

روشنفکران ِغیردینی ، که رهبران فکری ِسکولارجامعه هستند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۸۸

۰

روشنفکران ِغیردینی ، که رهبران فکری ِسکولارجامعه هستند، دربرابررهبران دینی( چه سنتی و چه نوگرای آن) ، ضعف ونالیاقتی وناشایستگی خود را در«انقلاب ضدمشروطه » سی ویکسال پیش، ثابت نمودند، واعتبارومرجعیت خود را به کلی نزدمردم ایران،ازدست دادند. بدینسان روشن شد که روشنفکران غیردینی، ریشه درخردمستقل وآزاد و درفرهنگ اصیل ایران ندارند. اینست که اکنون ملت، پشت به هردوگونه رهبری کرده است ، وبی این دورهبر، میخواهد باخردجمعی، برغم اشتباهاتی که  پیش میآید، سرنوشت خود را بسازد، واین نشان بلوغ ملت است

( http://www.jamali.info/chashniha )

درفرهنگ ایران، برترین مرجعیت درحکومت، خرد بنیادی خودانسانهاست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۸۸

۰

درفرهنگ ایران، برترین مرجعیت درحکومت، خرد بنیادی خودانسانهاست،نه گاتا ونه قرآن ونه انجیل و … نه کاپیتال مارکس ، ونه کتابی دیگر، ونه ایدئولوژِهای دیگر، و نه بینش وتخصص یک رهبر

( http://www.jamali.info/chashniha )