خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

اسماعیل نوری علا : فهرست دم افزون اشتراکات

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۹۰

۰

فهرست دم افزون اشتراکات

اسماعیل نوری علا

من امروز دیگر یقین کردم که حکومت اسلامی در آستانهء فروپاشی است و اکنون، همچون غریقی بی چاره، به هر تخته پاره ای چنگ می زند. مقصودم از تخته پاره البته کسی جز خودم نیست که «نه بر اشتری سوارم / نه چو خر به زیر بارم // نه خداوند رعیت / نه غلام شهریارم!»؛ نه صاحب قدرتی هستم و نه جز کلام و سخن اسلحه ای در دست گرفته ام …

اسماعیل نوری علا : روشنفکران ما و احتمال حمله به ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۰

۰

روشنفکران ما و احتمال حمله به ایران

اسماعیل نوری علا

هفتهء گذشته بازار سخن گفتن، اظهار عقیده کردن و اعلامیه صادر کردن در مورد حملهء احتمالی اسرائیل یا امریکا به ایران سخت رایج بود؛ حمله ای که روشنفکران جامعه، بطور طبیعی و بنا بر وظیفهء تاریخی خود، باید علیه آن اقدام کرده و سخن بگویند و بکوشند تا وضعیت بجائی نرسد که وطن ما نیز به سرنوشت عراق و افغانستان و لیبی دچار شود، زیربنای مملکت از هم بپاشد، جان های بسیار فدا گردد و آنچه از ثروت ملی ما از چنگال چپاول حکومت اسلامی باقی مانده نیز دود شود و بهوا برود. از این بابت باید از همهء دلسوزان کشورمان متشکر بود. روشنفکرانی هم بودند که، باز بنا بر احساس وظیفه ای تاریخی که بر عهدهء روشنفکران است چنین حمله ای را تنها راه نجات مردم کشورمان از شر حکومت اسلامی می دانستند و در این مورد دلایل خود را داشتند.

اسماعیل نوری علا : چشم انداز دگرگون شوندهء اصلاح طلبی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۴-۱۳۹۰

۰

چشم انداز دگرگون شوندهء اصلاح طلبی

اسماعیل نوری علا

این روزها تفاوت چشم انداز سیاسی خارج کشور با داخل بشدت در حال عمیق تر شدن است، بخصوص که هرچه از نفوذ و حضور اصلاح طلبان مذهبی در داخل کشور کاسته می شود حضور و تلاش روز افزون آنان در خارج کشور بیشتر به چشم می خورد؛ بطوری که هر چه به انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری نزدیک تر می شویم فضای سیاسی داخل کشور را بیشتر در انحصار «اصول گرایان» یافته (با این توجه که این نام ها، اساساً، جز برای تمییز جناح های مختلف از هم دارای معنای دیگری نیستند) و «اصلاح طلبان» را دیگر همآوردی با آنان نمی بینیم.

جمعه گردی ها – یادداشت های هفتگی اسماعیل نوری علا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۸۹

۰

جمعه گردی ها

یادداشت های هفتگی اسماعیل نوری علا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ ـ   ۱۴ مه ۲۰۱۰

بازگشت به خانه

میرحسین موسوی: محیل و قدرت پرست، یا ساده و گیج؟

مدت ها است که قصد داشته ام دربارهء چند و چون شیوهء رهبری کردن آقای میرحسین موسوی، مطلبی بنویسم اما فکر کرده ام که بهر حال اکنون که به ضرب و زور انواع تبلیغ ها و سناریوها ـ که در موردشان توضیح خواهم داد ـ ایشان را دنیا بعنوان رهبر جنبش سبز می شناسد بهتر آن است که کناری ایستاده و به تماشای عاقبت کار این رهبری مشغول باشم. اما گمان من آن است که، از ۲۲ بهمن سال گذشته ببعد، رهبری و فرماندهی ایشان به پایان خود رسیده و حاصل کار آن هم فرستادن خردگریزانهء لشگریان خود به خانه ها و تنها ماندن با دشمن غداری است که در تنهاخوری و تنهاکشی همتا ندارد.