خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

video talks – ریشه آزاد اندیشی – no. 3 : خوشمزه کردن دین

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۱

۰

video talk

خوشمزه کردن دین

ریشه آزاد اندیشی – no. 3

منوچهر جمالی

خوشمزه کردن دین، معده و گوش و زبان، همیشه پیشگام حس دینی و عقیدتی و فکری هستند
شیوه خوشمزه کردن دین و عقیده و ایدئولوژی

video talks – ریشه آزاد اندیشی – no. 2 : امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۴-۰۳-۱۳۹۱

۰

video talk

امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست

ریشه آزاد اندیشی – no. 2

منوچهر جمالی

ابلیسی که سجده نکرد تا معرفت به حقیقت بیابد، همان آتش جان انسان در فرهنگ ایرانست که آتشی از کانون خداست. ابلیس، خدای ایرانیان بوده است که اصل سرفرازی و بینش در هر انسانی هست

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۳-۰۳-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید
در اسـلام انسـان درسـجـود، الله راعبـادت میکند
عبادت کردن، عبد یا بنده شدنست
عبودیت، قربانی کردن آزادی خود، و بینش از خرد خوداست

گفتارهای کوتاه — ۱۲

video talks – ریشه آزاد اندیشی – no. 1 : سرکشی انسان از حقیقت واحد و مطلق

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

video talk

سرکشی انسان از حقیقت واحد و مطلق

گسستن از حقیقت واحد و مطلق و آفریدن آزادی عقل و تعالی اخلاقی

ریشه آزاد اندیشی – no.1

منوچهر جمالی

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار چهارم درباره « سئوال ومعنا » یا « چه وچیم » در فرهنگ ایران …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی
گفتار چهارم درباره « سئوال ومعنا » یا « چه وچیم » در فرهنگ ایران
تفسیر داستان اکوان دیو در شاهنامه

گفتارهای کوتاه — ۱۱

video talks – خدا، اصل شاد کننده – part 4

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۳۹۱

۰

خدا، اصل شاد کننده

Video talks, part 4

خدا در فرهنگ ایران، « اصل شاد کننده گیتی » است
خدا در فرهنگ ایران از انسان نمیخواهد که آنچه را او میخواهد بخواهد

video talks – شادی جوئی، نه کمال جوئی – part 3

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۱

۰

شادی جوئی، نه کمال جوئی

Video talks, part 3

فرهنگ ایران، بربنیاد « شادی جوئی » بناشده است
نه بر « کمال جوئی » مانند ادیان نوری
در شادکردن گیتی، شادشدن، بنیاد فرهنگ ایرانست

video talks – خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم – part 2

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم

Video talks, part 2

video talks : سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران – part 1

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۱

۰

سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران

Video talks, part 1

Audio only version, PART 1.1Audio only version, PART 1.2

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار سوّم درباره معنویت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار سوّم درباره معنویت
انسان و گیتی، و معنای زهشیِ آنها
چرا در فرهنگ ایران به زندگی معنوی
زندگی با مـزه گفـته میشد؟

گفتارهای کوتاه — ۱۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار دوم درباره معنویت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار دوم درباره معنویت

معنی، صورت میشود. معنی دادن، صورت شدنست
بهم خوردگی رابطه صورت بامعنی و پیدایش علاقه به معنویت
در فرهنگ ایران، زیبائی و مهر، معنایِ انسان وهستیست
که درشـادیِ تکـویـن یـابی، بـه خـود صـورت میـدهـد

گفتارهای کوتاه — ۹

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره: معـنـویّـت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی درباره: معـنـویّـت
بی معناسازی انسان و جهان و زندگی
برای خلق احتیاج دروغین به معنویت

خلق نهلیسم، برای ساختن احتیاج مصنوعی به معنـویت
سلب معنای گوهری برای تحمیل معنای قلبی

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره مقوله « مایه » در فرهنگ ایران و تحولات آن …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۳-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقوله « مایه » در فرهنگ ایران و تحولات آن
و سپس بازتاب آن دردوره اسلامی، در اشعار ناصرخسرو

گفتارهای کوتاه — ۷

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – مقوله « مایه » و نقش بنیادی آن در فرهنگ ایران …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

مقوله « مایه » و نقش بنیادی آن در فرهنگ ایران
مَی، مایهِ تحوّل یابی، شمرده میشـد
مفهوم « مایه » درزبان کُـردی

گفتارهای کوتاه — ۶

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره مقـوله « مـایـه » در فـرهـنگ ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقـوله « مـایـه » در فـرهـنگ ایران
و تفسیر شعر فرید الدین عطار
مهـر چیست؟ از سنگ، پستان ساختن
طـفـل خـودرا، هردو عـالـم ساختن

گفتارهای کوتاه — ۵