خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

مـصـر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۴-۱۳۹۱

۰

مـصـر

Khamenei

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۱-۱۳۹۱

۰

Khamanei as Zahhak

Hasteei Haram

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۱

۰

Par

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۹-۱۳۹۰

۰

Dinosaurs

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۱۷-۰۸-۱۳۹۰

۰

کاریکاتور …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۷-۱۳۹۰

۰

درام طنازی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۷-۱۳۹۰

۰

درام طنازی

 

کاریکاتور سوار شدن خامنه ای بر احمدی نژاد
بدون شرح –
از پدرام طنازی

دست های کاریکاتوریست سوری را شکستند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور, مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۰

۰

دست های کاریکاتوریست سوری را شکستند

علی فِرزات ۶۰ ساله، ریس انجمن کاریکاتوریست های عرب است. روز ۲۵ اگوست شبه نظامیان سوری او را ربودند و هر دو دستش را شکستند + نمونه هایی از کارهای فرزات …

http://www.ali-ferzat.com

*** ادامه …

palepa pichidan

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۰-۰۲-۱۳۹۰

۰

Egypt, cartoon

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۸۹

۰

by Mike Keefe

محمود احمدی نژاد به تظاهرکنندگان مخالف مبارک چه میگوید؟ (کارتون میامی هرالد)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۸۹

۰

محمود احمدی نژاد به تظاهرکنندگان مخالف مبارک چه میگوید؟ (کارتون میامی هرالد)

با چماق آغشته بخونی که با آن جنبش مردم ایران را سرکوب کرده: سلام من محمود احمدی نژاد هستم و در کنار شما.

کاریکاتوری هوشمندانه از نیویورک تایمز‏

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۸۹

۰


کاریکاتوری هوشمندانه از نیویورک تایمز‏

Family Picture

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۲-۰۵-۱۳۸۹

۰

You gotta wonder – what exactly is the point of taking this picture

One party

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۸۹

۰

No Holidays in Hell

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۲-۰۴-۱۳۸۹

۰