خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

Our new home

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۲

۰

This: http://jamali.info/simorgh is gonna be our new home. We’ll move in slowly!

Happy Birthday dear Jamali

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۲

۰

Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane
Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane

Happy Birthday dear Jamali!!!
And, on this occasion we’d like to announce that we are just in the process of creating an updated, remade version of this website. The old site will remain as we love it how it is, but an alternative, more technically “up to date” version of the site and its contents will be added!
Gita Yegane Arani-May, 7. January 3014.

Please note

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۱

۰

A few soundfiles on the page http://www.jamali.info/soxanraniha/ currently don’t work, we are gonna fix that as soon as possible – please apologize

Thank you :)

HAPPY BIRTHDAY DEAR JAMALI !!!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۱۰-۱۳۹۱

۰

Mr. Soufiani’s Lost Facts

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۹-۱۳۹۱

۰

Mr. Soufiani’s “research”

Mr ” Eb Soufiani ” ‘ s account on facebook http://www.facebook.com/eb.soufiani . He spreads the false claim that he had worked together with Mr. Jamali for 8 or 10 years, which is untrue. He invented this claim for selling his first publication called “The Lost Key”, in which he seems to write about his cultural perception of his home country Iran.

However, as far as the “cooperation” with Mr. Jamali is concerned: This author doesn’t even give any exact citations and exact references to Mr. Jamali’s books in his “Lost Key”. The only “mentions” within his main narrative text are those you see below. From page 3, 10 and page 1 in chapter 1 … the paging is a bit confusing in this book.

In the end of his book put a list with some of Mr. Jamali’s titles (falsely in English, one’s that originally are Persian titles) trying to suggest he would refer to these. But these “references” stand absolutely lose and in no clear context whatsoever.

The worst part of his book is his glossary which simplifies terms that picked up from Mr. Jamali’s work.

So this is how Mr. Jamali is referred to in Mr. Soufiani’s book:

“This book is dedicated to people who love their pets, who are nice to others, and who are excited by the prospect of exchanging new and intellectual ideas. You’re a rare and special group. Secondly, this book is solely devoted to Persian thinker and philosopher, Professor Manuchehr Jamali, who has published over 150 books in Persian literature, in Persian language. This book is the result of over 8 years of study into a fraction on the research works of this great man.”

“This book is the result of over 8 years of study into the research books of Persian thinker and professor, Manuchehr
Jamali, who has published over 150 books in Persian literature in Persian language.” (…)

“It is a reference to over 40 years of research work of Professor Manuchehr Jamali, a Persian philosopher, who has
published over 150 books in Persian Literature.” [don’t know where Mr. Soufiani gets this “150 books” idea from?]

“I have worked over 8 years on Persian philosophy with Professor Manuchehr Jamali who is a Persian philosopher. This is to bring a tiny fraction of his great work in research in this book in an attempt to boost the mental capacity of a free man in this world who just wants to rely to her/his common sense to serve mankind.”

We won’t however spent any money to sue him; the silliness of this authors venture speak against itself.

 

Update on our recent technical problem

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۱

۰

Update on our recent technical problem: Most pages work fine again. A few pages in the old ‘mehmanan’ section still need to be re-encoded.

we have a technical problem …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۱

۰

Dear Friends,

we have a technical problem that affects some parts of the site. We will fix the problem within the next couple of days. (The php version on our server changed, and causes a conflict with byte order marks in some of our older files.)

Thanks for your patience.

پیانو و گیوتن …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۱۰-۱۳۹۰

۰

پیانو و گیوتن

درحاشیه پیشآمدهای طوفانی و بزرگ انقلاب فرانسه
که چشم هر تماشاگری را مسحور خود می ساخت
اتفاقی ناچیز روی داد ، که ازهمه ، نادیده ماند
که با آن ، تاریکی های تاریخ و حقیقت وزندگی را دریافتم
درآن گاه ، پیانوسازی ، نخستین گیوتین را ساخت
انگشتی که می نواخت ، تیغی برّنده و زننده شد
اندیشه نوازش، ناگهان، اندیشه زنش گردید
و خدای موسیقی ، خدای قتل شد
و با این نماد ، سدها پدیده ی پیچیده ، برایم روشن گردید
این نماد، مرا یاری داد
تا درلابه لای هزاران ترانه عاشقانه عرفانی
بیابم که نخستین دوزخ را ، خدای عشق ساخته است
و این نماد،چشم مرا که دلباخته واعظ رحمت درجهان بودم
بازکرد ،
تا باشگفت ببینم ، که خوداوست که نخستین سخت دلست
ودرکتاب هائی دراز که درباره حقیقت نوشته اند
وزمان ها ، درتاریکی ژرفایشان فرو می رفتم
درنقطه ی کوچکی،میان دوجمله ازآن کتاب ها ،
نخستین دروغ را کشف کردم
وازفرزانگانی که بام وشام، خرد را می ستایند و می اندیشند،
نخستین برق دیوانگی را دیدم که درجهان می زند
وآن که برای رهاشدن ازعقاید خشکیده ،
روش شک ورزیدن را می آموخت
در ژرفای دلش ، کارگاه رشتن بندهای ایمان را دیدم
و ازآن که همیشه درباره آزادی می اندیشد
ونگران از دست رفتن آزادی درجهان ست
نخستین سپیده دم استبداد، سر برزد
و کسی که شیفته ی جاودانگی بود وآن راغایت زندگی می دانست
نخستین کسی بود که کام بردن از« آن » را یافت
و آن که می خواست جهان را ازعشق بیافریند
نخستین بار، خود پرست شد
وجهان را آفرید برای آن که ، « او» را بشناسند !
……
وهنوز در ذهن من ، پیانو،
دریک آن، بی خبرازمن ، گیوتین می شود
و نوازش ، زنش می گردد
و لطف ، قهر می گردد
وداد ، ستم
و مهر، کینه میگردد
وخدا ، اهریمن
ومن ، اهریمن را ، همان سان می پرستم که خدا را
واز« اهریمن شدن خدا » ، بی خبرم
آری من هنوز در گیوتین ، پیانورا می بینم

سروده ی :منوچهرجمالی

پاسخ منوچهرجمالی به آقای … http://www.azadegi.com/link/2012/01/02/148471 …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۱۰-۱۳۹۰

۰

پاسخ منوچهرجمالی به آقای doshalarab

http://www.azadegi.com/link/2012/01/02/148471

شخص گرامی : زرتشت و یزدانشناسی زرتشتی ، کاملا برضد مفهوم « سنگ» بوده اند چون سنگ ( چنانچه درسانسکریت میتوان دید ) به معنای همآغوشی وامتزاج واتحاداست. طبعا «سنگ،اصل ازخود آفرینی وقائم بذات هم هست » که درسانسکریت( سوا= )ودراوستا ( هوا= ) است که به معنای « ازخود بودن » است. اهورامزدائی که باخواست خود میآفریند ، نمیتوانست این اصل خود آفرینی را درهرانسانی وجانی بپذیرد و درست همین پیشوند
واژه سواکا است که سگ باشد. یکی اوواژه های مهم « سنگ» دراوستا (زرستوا)هست وبارتولومه درکتاب لغت نامه ایران کُهنش به معنای سنگ ترجمه میکند( همچنین یوستی). ودرزیراین واژه به مرجعی زرتشتی اشاره میکند که معنای آن را سگ ( به آلمانی ، هوند) میداند( صفحه ۱۶۸۴) ، چون بارتولومه نیزکه فقط با تئولوژی زرتشتی آشنائی داشت نمیدانست که جانوری که سگست با سنگ چه رابطه ای دارد.دربندهش، بخش نهم، ابروآذرخش، سنگ نامیده میشود، چون ابرهم آب وهم آتش باهمند( آب+ تخم) . ازاین رو درواستا ، ابر « دوا نره = دوجنسه = نروماده باهم= سنگ ) خوانده میشود. مثلا درسغدی رگ وپی که ارتا وبهرام( دوبنی که جفت هم واصل آفرینندگی میباشند) هستند، سنگ نامیده میشود. درباره مفهوم سنگ درفرهنگ ایران ، سخنرانی ۲۶ مرا گوش بدهیدو به تحقیقات گسترده ام درکتابها یم سری بزنید. این اندیشه که سنگ ، هم زن وهم شوی هست درافواه ( برضد یزدانشاسی زرتشتی) باقی مانده است ومولوی آنرا دریکی ازغزلیاتش میآورد وازاین رو بود که سنگ را « سرچشمه آب وآتش » میداند : هم آب وهم آتش برادربُدند — ببین اصل هردو، بجزسنگ نیست . درست این اصل آفرینندگی ازعشق ( سنگ ) درهرجانی را زرتشت نمی پذیرفت . و همه آثارمربوط به سنگ را موبدان زرتشتی در ادبیات پهلوی واوستا دست کاری کرده اند. ازاین رو سگ = سنگ ، همان معنای« سوا» را داشت که پیشوند سواکا یا سگ هست. درباره واژه سگالش نیز دربحثی دیگربه آن خواهم پرداخت . متاءسفانه نقل واژه های لاتین دراینجا همه صفحه را بهم میزند.

شاهپور بخـتـیـار در تاریخ ایران ، برای نخستین بار یک « نـه ِ قـاطـع » گفـت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۵-۱۳۹۰

۰

شاهپوربخـتـیـار
درتاریخ ایران ، برای نخستین بار
یک « نـه ِ قـاطـع » گفـت
واین « نه قاطع » گستاخانه وبی نظیراو
همه جنبشهای سیاسی را
که « آری+ نـه» گفته، وهنوز نیزمیگویند
درآینده ، جاروب خواهد کرد
وبا این « نهِ قاطع» هست که
« فجرروشن وباشکوه ایران نوین » ،
ازنو خواهید دمید
==================================
منوچهرجمالی

سایت منوچهر جمالی ، دیشب دوساعت مورد حمله شدید جمهوری اسلامی …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۰۴-۱۳۹۰

۰

سایت منوچهر جمالی ، دیشب دوساعت مورد حمله شدید جمهوری اسلامی
قرار گرفت، و دوساعت، سایت را نادیدنی ساختند ، ولی هجوم آنها با بستن آی پی آنها ، دفع گـردیـد

نخستین صحنه که دربیرون تخت جمشید ، ازتخت جمشید

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۱-۱۳۹۰

۰

نخستین صحنه که دربیرون تخت جمشید ، ازتخت جمشید

چشمگیراست ، نقش برجسته ایست که شیری درنده ای رانشان میدهد که میخواهد گاوی را بدرّد . این صحنه ، بیان « جان آزاری » است . این صحنه نشان میدهد که درفراسوی گستره نیایشگاه وجشنگاه تخت جمشید، تلاش در آزردن جان هست . گاو، نماد « گئو سپنتا = گوسفند » هست . سپنتا ، به معنای « افزاینده » است .افـزو دن که af-zaayitan باشد به روند زائیدن جان ( گئو=gaya ) گفته میشده است. گئوسپنتا ، که همه جانداران بی آزارباشند ( انسانها نیز جزو آنان شمرده میشدند ) نبایستی آزرده شوند . ازاین رو، معنای دوم سپنتا ، مقدس شده است . جان (زندگی)،مقدس است . جان درفراسوی این گستره درخطر آزرده شدن است . ولی با فرارفتن ازسی پله که نماد خدایان زمان ایران هستند، درآستانه در ورود به این گستره ( آستانه در= کواد= ارتا فرورد= فروردین ) گستره ایست که هیچکس حق آزردن جان را ندارد (xvan-ratha= خونیروس = گستره ارتا ) . درآستانه این گستره ، داریوش ، شیررا که درفرهنگ ایران، نماد « زدارکامگی» و از « گرک سردگان» است ، ازکار میاندازد ، وحق ورود به این گستره نمیدهد . این همان اندیشه قداست جان درگستره ارتا یا سیمرغ هست .دراین گستره ، حق وامکان جان آزاری نیست . اینست که درسراسرتخت جمشید، هیچ صحنه ارتشی وجنگی نیست .

ا

ا

download as pdf: http://www.jamali.info/Bpdf/takhte_jamshid_va_ghedast.pdf

بـه نـام ِمـلـّت بـه جـای الـلـّه اکـبــــر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۹

۰

بـه نـام ِمـلـّت
بـه جـای
الـلـّه اکـبــــر

فیلترشکن ه (۲۰۱۰-۱۱-۲۲)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۸-۱۳۸۹

۰

فیلترشکن ه

Ultrareach – نرم افزار اولترا ریچ را از اینجا دانلود کنید UltraVOAPersian96

http://sites.google.com/site/marmeh22/01

PSIPHON – نرم افزار https://3241257.net/a.php?token=cb57eb84c442fc36aa0af64235bdc17f

منوچهر جمالی : جشن مهرگان – فـرانک، زنـی که ضحاک راسـرنگون کرد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهر جمالی

جشن مهرگان

فـرانک، زنـی که
ضحاک راسـرنگون کرد

جشن مهرگان ، جشن فرانک است، نه جشن فریدون
جشن مهرگان،
جشنی برضدِ«عید قربان» است

جشن مهرگان ، استوار براین محتواهست که
هیچکس ، حق ندارد که :
« کشتن وآزردن جان وخردانسان » رامقدس سازد

کاوه وفریدون وضحاک را همه میشناسند ، ولی« فرانک » را که بزرگترین جنبش ضد ستم را درایران ، به راه انداخته وسامان داده و به پیروزی رسانده ، کسی نمیشناسد ، و ازاو هم هیچگاه، حتا زنان آزادی خواه ایران ، یادی نمیکنند .