خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند + صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۹-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند
+
صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر + صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۹-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر
+
صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۹۰ ، هنر لذت بردن از آنچه کوچک میباشد + صفحه ۹۱ ، چرا حقیقت، شهید لازم دارد؟ + صفحه ۹۱ – ۹۳ ، تضاد سعادت و سود

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۹۰ ، هنر لذت بردن از آنچه کوچک میباشد
+
صفحه ۹۱ ، چرا حقیقت، شهید لازم دارد؟
+
صفحه ۹۱ – ۹۳ ، تضاد سعادت و سود

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۲۷۱ – ۲۷۲ ، اجـبـار به تـنـازع بـقـا + صفحه ۲۷۲ – ۲۷۳ ، سود خواهی برای فرد و طبقه و ملت، و مصیبت آن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۲۷۱ – ۲۷۲ ، اجـبـار به تـنـازع بـقـا
+
صفحه ۲۷۲ – ۲۷۳ ، سود خواهی برای فرد و طبقه و ملت، و مصیبت آن

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۸۹ – ۹۰ ، عمل من، تاثیر در سرنوشت جامعه خواهد داشت + صفحه ۹۰ – ۹۱ ، باید معنائی دیگر داشته باشد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۱۷-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۸۹ – ۹۰ ، عمل من، تاثیر در سرنوشت جامعه خواهد داشت
+
صفحه ۹۰ – ۹۱ ، باید معنائی دیگر داشته باشد

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۱۵۲ – ۵۴۱ ، ما از سازمانهای ِخود (حکومت، حزب، طبقه، مسجد) انتظار بیجا داریم + صفحه ۱۴۷ – ۱۴۹ ، مصدق، سیاوش تازه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۱۵۲ – ۵۴۱ ، ما از سازمانهای ِخود (حکومت، حزب، طبقه، مسجد) انتظار بیجا داریم
+
صفحه ۱۴۷ – ۱۴۹ ، مصدق، سیاوش تازه

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۷۴ – ۷۵ ، تاءویل به جای تعریف + صفحه ۷۶ ، حقیقت، انسان را سیر میسازد + صفحه ۷۳ – ۷۴ ، موءمن ، همیشه امتیاز دارد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۷۴ – ۷۵ ، تاءویل به جای تعریف
+
صفحه ۷۶ ، حقیقت، انسان را سیر میسازد
+
صفحه ۷۳ – ۷۴ ، موءمن ، همیشه امتیاز دارد

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۲۴۸ – ۲۴۹ ، تاریخ حقیقی و منفعت حقیقی + صفحه ۲۴۹ – ۲۵۱ ، تفکر فلسفی، جنبشی برای بیشتر شدن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۲۴۸ – ۲۴۹ ، تاریخ حقیقی و منفعت حقیقی
+
صفحه ۲۴۹ – ۲۵۱ ، تفکر فلسفی، جنبشی برای بیشتر شدن

*** ادامه …

ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۱۴۹ – ۱۵۲ ، ایـده آل ، جانـشـین انتـقـاد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۱۴۹ – ۱۵۲
ایـده آل ، جانـشـین انتـقـاد

*** ادامه …
ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۴۰ – ۴۴ ، انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۶-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۴۰ – ۴۴
انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

*** ادامه …
ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۲۲۲ – ۲۲۵ ، از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگو با دیگری

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۲۲۲ – ۲۲۵
از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگو با دیگری

*** ادامه …
ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۶ – ۸ ، چرا مسئله عدالت غیرقابل حل است؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۶-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۶ – ۸
چرا مسئله عدالت غیرقابل حل است؟

*** ادامه …
ادامه مطلب را بخوانید »

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۱۸۵ – ۱۸۶ ، ضـدّیـت با تـصـویـری از خـدا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۵-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۱۸۵ – ۱۸۶
ضـدّیـت با تـصـویـری از خـدا

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۱-۱۳۸۹

۰

ستم ، نامه عزل شاهان بود
فردوسی

آتشی که شعله خواهد کشید

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 8.5 MB

VIEW PART 2 E-BOOK AS A PDF 8.4 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

مایه زندگانی – ۳ – در فرهنگ ایران انسان، از باده آتشین سرشته شده است

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مایه زندگانی | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۴-۱۳۹۱

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC – VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهر جمالی

درفرهنگ ایران
انسان، ازباده آتشین سرشته شده است
ودرشریعت اسلام،
انسان، ازخاکِ خشک وتوخالی وگندیده،سرشته شده است

————————————————

کیمیای هستی، یا
مایه ای که هستی رامیآفریند

درتحول یافتن وجنبش، نو وتازه ، پیدایش می یابد . با تحول دادن ، میتوان نووبهتروچیزی دیگررا آفرید . هیچ چیزنوینی یا بهتری را، نمیتوان از« هیچ » خلق کرد . بلکه هرنوی وهرچیز بهتری را میتوان با « تحول دادن آنچه هست » ، آفرید و پدیدارساخت . هم انسان وهم اجتماع ، دراثر« تحول یابی» است که میتواند نو ویا بهتربشود . گذ شته وتاریخ ،با تحول دادنست که آینده میشود . انسان، درتاریخ ، آینده را میجوید و همین « آینده جوئی » ، مایه تخمیر تاریخست . تاریخ وگذشه ، جامعه وملت را معین نمیسازد وهویت ملت نیست ، بلکه این آینده جوئی درتاریخست که هویت ( منش) ملت است . گوهرهرپدیده ای ، تحول یابیست ، نه فنا و گذر. همه چیزها ، « میشوند » ، ولی « نمیگذرند » . آنچه گذشته است ، درآینده ، هست ، به آینده ، تحول یافته است . آینده ، امتداد و دوام یابی گذشته نیست، بلکه تحول یابی گذشته است، آفرینش ازماده خام گذشته است . زمان ، روند آفریدنست . وهراندیشه ای و آموزه ای و پدیده ای ، که بتواند ، از« فهمیدن آنها فقط با فکر» فراتر برود ، و گوهرِ انسان یا اجتماع را تحول بدهد ، مایه وسرمایه وکیمیاست . مفهوم « کیمیا » و « مایه » با همین «شیوه آفریدن ، در تحول دادن » کاردارد . مفهوم « کیمیا » که سپس واژه « شیمی » شده است ، ازاین اندیشه بنیادی درفرهنگ ایران ، برخاسته است . این مفهوم شامل گستره اجتماع واخلاق وسیاست ودین وهنروقانون نیزمیگردد ، هرچند نیز که به روند تحول یابی « اخلاق واجتماع وتحول فرد و سیاست و دین و هنر وقانون »« شیمی یا کیمیا گفته نمیشود . سیاست واخلاق ودین وهنروفلسفه و… همه ، نیازبه شیمی یا مایه یا کیمیائی دارند که آنهارا تحول بدهد، تا ازنو، هستی تازه بیابند . فلسفه زنده ، اندیشه های کیمیاگرند . فلسفه زنده ، بیان تجربیات مایه ایست که از« تغییر دادن افکار» به « تحول دهی روانها » میانجامد . فلسفه ای که با تغییر دادن افکار، از تحول یابی روانها ، ناتوانست ، فلسفه مرده است .
ادامه مطلب را بخوانید »