خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۳-۱۳۹۱

۰

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
در فرهنگ ایران ، فقط جان انسان ، مقدس است
چون ، « سرچشمه آزادی » است

http://www.jamali.info/chashniha )