خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

Mr. Soufiani’s Lost Facts

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۹-۱۳۹۱

۰

Mr. Soufiani’s “research”

Mr ” Eb Soufiani ” ‘ s account on facebook http://www.facebook.com/eb.soufiani . He spreads the false claim that he had worked together with Mr. Jamali for 8 or 10 years, which is untrue. He invented this claim for selling his first publication called “The Lost Key”, in which he seems to write about his cultural perception of his home country Iran.

However, as far as the “cooperation” with Mr. Jamali is concerned: This author doesn’t even give any exact citations and exact references to Mr. Jamali’s books in his “Lost Key”. The only “mentions” within his main narrative text are those you see below. From page 3, 10 and page 1 in chapter 1 … the paging is a bit confusing in this book.

In the end of his book put a list with some of Mr. Jamali’s titles (falsely in English, one’s that originally are Persian titles) trying to suggest he would refer to these. But these “references” stand absolutely lose and in no clear context whatsoever.

The worst part of his book is his glossary which simplifies terms that picked up from Mr. Jamali’s work.

So this is how Mr. Jamali is referred to in Mr. Soufiani’s book:

“This book is dedicated to people who love their pets, who are nice to others, and who are excited by the prospect of exchanging new and intellectual ideas. You’re a rare and special group. Secondly, this book is solely devoted to Persian thinker and philosopher, Professor Manuchehr Jamali, who has published over 150 books in Persian literature, in Persian language. This book is the result of over 8 years of study into a fraction on the research works of this great man.”

“This book is the result of over 8 years of study into the research books of Persian thinker and professor, Manuchehr
Jamali, who has published over 150 books in Persian literature in Persian language.” (…)

“It is a reference to over 40 years of research work of Professor Manuchehr Jamali, a Persian philosopher, who has
published over 150 books in Persian Literature.” [don’t know where Mr. Soufiani gets this “150 books” idea from?]

“I have worked over 8 years on Persian philosophy with Professor Manuchehr Jamali who is a Persian philosopher. This is to bring a tiny fraction of his great work in research in this book in an attempt to boost the mental capacity of a free man in this world who just wants to rely to her/his common sense to serve mankind.”

We won’t however spent any money to sue him; the silliness of this authors venture speak against itself.

 

بدور از میهن و آواره در گوشه ای در این جهان، میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سیامک مهر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۹-۱۳۹۱

۰

بدور از میهن و آواره در گوشه ای در این جهان،
میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سیامک مهر

بیرون از دوزخ اما همچنان اسیر!

گر چه من اینک از دوزخی بنام جمهوری اسلامی گریخته و به تبع آنهم میباید اندک آرامشی در درون خود حس کنم، لیکن آنچه در دو سال گذشته از سوی حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر من روا داشته شده، آنچنان هراس‌انگیز و ویرانگر بوده که همچنان دلشوره داشته و شب ها هم از همان کابوس های پیشین رنج میبرم. گمان هم نمی برم که تا زنده هستم، بتوانم گریبان خود را از چنگال این عفریت کابوس رها سازم. آن همه ظلم، حق کشی، تهدید…، توهین، تحقیر و بویژه، تخریب غرور و شخصیت هم تنها و تنها بدان خاطر بوده که پدر ارجمندم که حال بیش از دوسالی است که در چنگال این عفریت اسلامی گرفتار آمده، به عنوان یک شهروند آگاه و مسئول، دیدگاه ها و باور های فرهنگی و مذهبی خود را به مدنی ترین شیوه ممکن بیان میکرده است.