خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

FROM THE POEM: مـیـوهِ بى تـُخـمـه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۵-۱۳۹۱

۰

FROM THE POEM: مـیـوهِ بى تـُخـمـه

“[…} او حقیقت را ، « میوه بى تخمه » میدانست ،
و حقیتهاى بى سئوال را ، مصرف میکرد
و نمیدانست که حقیقت ، آنگاه آفریننده است ،
که تخمه اش ، سئوال باشد ، […]”

note: clarity, questioning, doubt, truth

http://www.jamali.info/ashar/?page=poems_7

A response to our booklet from Prof. Dieter Metzler, Institut für Didaktik der Geschichte, Universität Münster

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۱

۰

A response to our booklet from Prof. Dieter Metzler, Institut für Didaktik der Geschichte, Universität Münster

***

A reply to the sending of our booklet to Prof. Keller, Insitut für deutsche Sprache und Literatur, Universität Köln

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۱

۰

A reply to the sending of our booklet to Prof. Keller, Insitut für deutsche Sprache und Literatur, Universität Köln

***

A reply to our book from Dr. Marianne Stoelzel music scientist

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۴-۱۳۹۱

۰

Prof. Sundermann, Institut für Iranistik at the Freie Universität Berlin, reply to our booklet

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۴-۱۳۹۱

۰

***

Mithraic backgrounds and their Iranian roots: What’s the symbolism of the bull’s raised tail with the three ears of grain? By Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۱

۰

Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May

Mithraic backgrounds and their Iranian roots
What’s the symbolism of the bull’s raised tail with the three ears of grain
Why do ears of grain grow out of the raised bull’s tail

No bull raises his tail straight up, nor does one or three ears of grain grow at the tip of any bull’s tail. What type of worldview do we see in this symbolism that merges animal with plant life? The image of the “ear of grain” and the early philosophical conceptions tied to this symbol, held a central meaning in the early Iranian civilisation and their religious ideas. A basic concept they held was represented in their equation of growth (as pertaining to plants) and birth (in animal life). » read the full article as a PDF on our site irankulturpolitik.com

Persian Village – with a letter from Prof. Djamalzadeh to my parents Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۲۲-۰۴-۱۳۹۱

۰

Persian Village – with a letter from Prof. Djamalzadeh to my parents Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane

***Prof. Antes (Leibnitz University Hannover) in response to …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۴-۱۳۹۱

۰

Professor Peter Antes from the Institut für Theologie und Religionswissenschaft, Leibnitz Univeristy Hannover, Germany

in response to

Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May: Das Denken beginnt mit dem Lachen. Die unsterbliche Kultur des Iran

گوهر شریعت اسلام، رحمانیت و رحمت است. این حقیقت را هنگامی میتوان بخوبی شناخت که …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۴-۱۳۹۱

۰

گوهر شریعت اسلام، رحمانیت و رحمت است. این حقیقت را هنگامی میتوان بخوبی شناخت که بیادآورد که « الله »، حکیم است، وهمه افعالش با « حکمت » سروکاردارند، از این رو نیز احکام اسلامی و حکومت اسلامی نیز همه جوهرحکمت دارند. حکمت چیست؟ حکمت، بکاربردن « شرّ» برای رسیدن به « خیر» است. از آنجا که الله، عالم به همه چیزهاست و غایتش، رحمت است، و میداند که انسان، جاهل و ظالم (تاریک کننده حقیقت) وکنود است، با « غضب » که « شرّ » است، میکوشد که انسان را به « رحمت بی نهایتش » برساند. اینست که با دادن عذاب و شکنجه و تهدید و قتل، به انسان « رحم » میکند و شامل رحمت گسترده خودش میکند. هرگونه عذاب و نقمت و تهدید وشکنجه گری الله به انسان، به غایت همین ایجاد « رحمت ورحمانیت » اوست. مسئله بنیادی، اینست که باید دیده ژرف داشت و در زیر قهر و عذاب و شکنجه الهی، این رحمت بی نهایت الله رادید و ازآن به حد اعلی لذت برد. روشنفکران دینی، بجای ساختن اسلامهای کذائی رحمانی، باید به ملت بیاموزند که چگونه در زیر پوشش قهر و غضب الله، میتوان مغز لذید رحمت الله را چشید. باید شیوه های گوناگون « ماسوخیسم » را به موءمنان بیاموزند تا از عذاب و شکنجه و کشتار حکومات اسلامی، رحمت بی اندازه الله را ببینندو ازآن کام ببرند.

http://www.jamali.info/chashniha )