خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

۱ – سخنرانی منوچهرجمالی : من میاندیشم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۴۳ – ۴۷ ، خدای تنهائی و خدای اجتماعی + صفحه ۲۲ ، این عاقل است که دیوانه میشود + صفحه ۲۱ ، هیچ فکری نیست که همیشه روشن سازد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۴۳ – ۴۷ ، خدای تنهائی و خدای اجتماعی
+
صفحه ۲۲ ، این عاقل است که دیوانه میشود
+
صفحه ۲۱ ، هیچ فکری نیست که همیشه روشن سازد

*** ادامه …

منوچهر جمالی: ریـشـه در زمـیـن تـیـره – نشاط از گمشدگی امید بازگشت ، صفحه ۱۳۰ + فلسفه ، شیرینی است + برای شخم زدن باید آهسته بود ، صفحه ۱۳۱ + تناظر زمان (تاریخ) با انسان ، صفحه ۱۴۵ – ۱۴۷

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی:
ریـشـه در زمـیـن تـیـره – نشاط از گمشدگی
امید بازگشت ، صفحه ۱۳۰
+
فلسفه ، شیرینی است + برای شخم زدن باید آهسته بود ، صفحه ۱۳۱
+
تناظر زمان (تاریخ) با انسان ، صفحه ۱۴۵ – ۱۴۷

*** ادامه …

شهباز نخعی : زایش موش از کوه «بهار عربی»!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۹۰

۰

زایش موش از کوه «بهار عربی»!

شهباز نخعی

تنها چشم مسلح به تجربهء نقش “بنگاه خبر رسانی بیطرف و حرفه ای بی بی سی” در “انقلاب” ۱۳۵۷ می تواند نقشی را که این بنگاه سخن پراکنی در نشر اخبار انتخابات تونس ایفا می کند دریابد.

رضا ایرانی : بهار ایران، بهار عرب

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۹۰

۰

بهار ایران، بهار عرب

رضا ایرانی

به دوستی نادیده

جانم مسئله این هست که هر ملتی، تا زمانی که دچار تحول فکری-فرهنگی نشده، سرنوشتی جز این نخواهد داشت که به چیزهائی پناه بیاره و متوسل بشه که با آن آشنا و مأنوس هست. غرب و فرهنگش که به این سادگی جذب و وارد خون و رگ و پی ِ انسان‌های این مرز و بوم نمی‌شه که، میشه؟ واردات که نیست. درست همین وارداتی فکر‌کردن و نقشه‌کشی بود که مردم را از وحشت بیگانگی و ترس از ناشناخته، به سمت اسلام و آخوند‌هاش برد و هنوز هم می‌بره.

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۴۷ – ۴۸ ، فیلسوف ، ناصح اخلاق نیست + صفحه ۴۸ – ۵۰ ، چگونه انسان، یک حیوان سیاسی میشود

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۴۷ – ۴۸ ، فیلسوف ، ناصح اخلاق نیست
+
صفحه ۴۸ – ۵۰ ، چگونه انسان، یک حیوان سیاسی میشود

*** ادامه …

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۰۶ – ۱۱۰ ، چگونه انسان ضد انقلابی ، انسان انقلابی میشود + صفحه ۷۳ – ۳۵ ، عقل و پیری

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۰۶ – ۱۱۰ ، چگونه انسان ضد انقلابی ، انسان انقلابی میشود
+
صفحه ۷۳ – ۳۵ ، عقل و پیری

*** ادامه …

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۰۰ ، کسانیکه عقیده پیشین خود را ول کرده اند + صفحه ۱۰۰ – ۱۰۱ ، تفاوت میان خواندن و هنر خواندن + صفحه ۱۰۱ – ۱۰۲ ، جنگ اخلاق با دین

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۰۰ ، کسانیکه عقیده پیشین خود را ول کرده اند
+
صفحه ۱۰۰ – ۱۰۱ ، تفاوت میان خواندن و هنر خواندن
+
صفحه ۱۰۱ – ۱۰۲ ، جنگ اخلاق با دین

*** ادامه …

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۵۶ – ۵۸ ، برای بهتر دیدن واقعیات ، ایده آلها را بدتر می بینیم + صفحه ۵۸ ، معرفت ، نقاشیست ، نه عکاسی + صفحه ۵۸ – ۵۹ ، جهان خارج و جهان درون

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۵۶ – ۵۸ ، برای بهتر دیدن واقعیات ، ایده آلها را بدتر می بینیم
+
صفحه ۵۸ ، معرفت ، نقاشیست ، نه عکاسی
+
صفحه ۵۸ – ۵۹ ، جهان خارج و جهان درون

*** ادامه …

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده : صفحه ۱۲۷ – ۱۲۸ در مرز میان موهوم و حقیقت – …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۲۷ – ۱۲۸ ، در مرز میان موهوم و حقیقت
+
صفحه ۱۲۸ – ۱۳۰ ، فلسفه، رسانیدن معـرفت به مرزش هست
+
صفحه ۱۳۰ – ۱۳۱ ، جامعه ای که عِـلـّی نمیاندیشد

*** ادامه …

Please sign this petition / مهرورزیده این درخواست‌ نامه را دستینه بفرمائید

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۰

۰

«سیامک مهر» (محمدرضا پورشجری)

دوستان گرامی نوشته های سیامک مهر را در بیداری می خوانید
لطفا به این پتیشن که دوستدارانش درست کرده اند و امیدواریم موثر واقع شود
نام خود را اضافه کنید و برای لیست ایمیلی خود بفرستید که امضا کنند
جان سیامک که نامه او را در این شماره بیداری هم خواهید خواند بشدت در خطر است

http://www.gopetition.com/petitions/save-mohammadreza-pourshajari-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4.html

short link: http://bit.ly/siamak_mehr

Please sign this petition
Bitte unterzeichnen Sie diese Petition
مهرورزیده این درخواست‌ نامه را دستینه بفرمائید

Please sign this petition for the political prisoner Mohammadreza Pourshajari ( Siamak Mehr ,the writers pseudonym ) – Iranian Author

source: bidari

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۹۴ – ۹۵ ، همعقیده باهم بودن ، یا باهم اندیشیدن + صفحه ۹۸ – ۹۹ ، از افراد آزاد به جامعه آزاد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۹۴ – ۹۵ ، همعقیده باهم بودن ، یا باهم اندیشیدن
+
صفحه ۹۸ – ۹۹ ، از افراد آزاد به جامعه آزاد

*** ادامه …

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۰۵ – ۱۰۶ ، آزادی برای دیگراندیشان + صفحه ۱۰۶ – ۱۰۸ ، عقل و تجربه انسان، تنها مرجع اوست + صفحه ۱۰۴ – ۱۰۵ ، چه خبری اهمیت دارد؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۰۵ – ۱۰۶ ، آزادی برای دیگراندیشان
+
صفحه ۱۰۶ – ۱۰۸ ، عقل و تجربه انسان، تنها مرجع اوست
+
صفحه ۱۰۴ – ۱۰۵ ، چه خبری اهمیت دارد؟

*** ادامه …

کاریکاتور …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کاریکاتور | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۷-۱۳۹۰

۰

حافـظ ،آفرینندهِ«منش ِمردمی ِ» مـلـّت وحکومتِ نـوین ِایران – پسندیدن ِآزارِجان انسانها ، تنها گناه ، درفرهـنگ ایرانست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی » | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۷-۱۳۹۰

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

آفریدن ِملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش ِمردمی »

حافـظ ،آفرینندهِ«منش ِمردمی ِ»
مـلـّت وحکومتِ نـوین ِایران
============================

پسندیدن ِآزارِجان انسانها ،
تنها گناه ، درفرهـنگ ایرانست

« فـرهـنگ ِ رنـدی »
فرهنگ ایران،فرهنگ رندیست

مباش درپی آزار و ،  هرچـه خـواهـی کــُن
که در« شریعـت ما » ، غیرازاین ، گناهی نیست
حافظ

سر ِمایه ِ مـردِ سـنگ وخـرد
زگیتی ، بی آزاری اندر خورد
فردوسی
============================

نیازردن جان ِانسان
بنیادفرهنگ ایرانست

«جان انسان » درفرهنگ ایران،
اولـویـت بــر
« ایمان به هرشریعت وایدئولوژی ومذهبی» دارد
============================

انسان ، هرمذهبی وعقیده ای نیزکه داشته باشد
جان وخردش ، نباید آزرده شود

جان = جی+یان = خانه زندگی = خانه عشق = خانه خدا

فرهنگ ایران ، فرهنگ رندی هست
———————————

نیازردن جان وخرد ، شالوده فرهنگ ایران یا « فرهنگ رندی » است . چرا ، « شیوه رندی » ، فرهنگِ جوشیده ازکاریز گوهر مردم ایران بوده است وهست وخواهد بود  ؟

درحافظِ رند ، این« منش مردمی » یا « بـِه منشی=بهمنشی ِ» فرهنگ ایرانیست ، که بهترین عبارات خود را می یابد . « بـِه یا بِهی » ، نام زنخدای بزرگ ایران خرّم= بیدُخت= دی است (زهره = خدای زیبائی وعشق وشادی و فجر ِروشنی ) است . « بهمنشی » ، به معنای « همگوهروهم منش خدای خرّم یا زهره  بودن» است .

فرهنگ ایران ، فرهنگ رندی هست . نام خدایان بزرگ ایران ، که نخستین عنصر یا فطرت هرانسانی هستند ، « رنـد » بوده است .  عمرخیام ، شیوه تفکر رند ی را دریکی از رباعیات خود ، بسیار دقیق وبرجسته ، عبارت بندی کرده است :

رندی دیدم ، نشسته برخنگ ( اسب) زمین
نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و  نه  دین
نه حق ، نه حقیقت ، نه شریعت ، نه یقین
اندر دو جهان ، کـرا بود  ، زَهـره  این ؟

کیست که چنین گستاخی وجسارتی داشته باشد که پشت به ایمان به همه مذاهب وعقاید ، و به آنچه همه  آنها حق وحقیقت ویقین میدانند بکند ؟ چنین انسانی ، « رند » هست .