خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند ، صفحه ۱۶ – ۱۷ ، هم معتقد وهم متفکر بودن + صفحه ۱۲ – ۱۳ ، چرا میخواهیم قهرمان بشویم ؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند
صفحه ۱۶ – ۱۷ ، هم معتقد وهم متفکر بودن
+
صفحه ۱۲ – ۱۳ ، چرا میخواهیم قهرمان بشویم ؟

*** ادامه …

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند ، صفحه ۱۰۰ – ۱۰۳ ، تفاوت میان واقعیت پرست و واقعیت شناس

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند
صفحه ۱۰۰ – ۱۰۳
تفاوت میان واقعیت پرست و واقعیت شناس

*** ادامه …

هادی صوفی زاده : مصاحبه کردانه با آقای هادی صوفی زاده

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۰

۰

مصاحبه کردانه با آقای هادی صوفی زاده

هادی صوفی زاده

نیروهای چپ و مارکسیت هم معتقد بودند که بهائیان جاده صاف کن استعمار هستند نقش انها از لحاظ تاریخی در این رابطه چیست؟کتاب رگ تاک ایرادتات مشخصی به‌ چپ های ایران دارد و می نویسد مگر تاکنون یک چپ حاضر بوده‌ که‌ تن به‌ ازدواج بدون مرسومات مذهبی بدهد؟ درواقع نیروهای چپ هم بخشی از جامعه‌ ایران بوده‌اند. آنان هم ازجهات گوناگون ناسازگاری بنیادی با بهائیان دارند. بویژه‌ دولتهای پهلوی بسیار زیرکانه‌ آنگونه‌ وانمود می کردند که‌ بهائیان بخشی از ساواک هستند. ویا درارتباط بااسرائیل هستند. در میان مجتهدین چه کسی با کشتن بهائیان مخالف بوده است؟

آفریدن ِملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش ِمردمی » – حافـظ ،آفرینندهِ«منش ِمردمی ِ» مـلـّت وحکومتِ نـوین ِایران – چرا حافظ شیرازی – از« اخلاق ودین ِ قضائی-احتسابی» رو بـرمی گـردانـد ؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی » | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۰

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

دانی که چنگ وعود، چه تقریر میکنند
پنهان خورید باده ، که تعزیر میکنند
گویند ، رَمز عشق ، مگـوئید ومشنوید
مشکل حکایتی است که تقـریر میکنند – حافظ

آهنگ موسیقی میگوید که چون باده را که سرچشمه راستی ( پیدایش حقیقت ازگوهرانسان) وشادی وجوانمردی و بینش است ، آشکارا ننوشید وریا بکنـید( نوشیدن می پنهانی ، یعنی برضد ماهیت راستی وجوانمردی وشادی ، رفتارکردن ) ،  چون طبق شریعت اسلام ( امربه معروف ونهی ازمنکر) شمارا سیاست وعقوبت خواهند کرد ، وخواهند آزرد ، و سخنی نیز ازرمز عشق ، نه بگوئید ونه بشنوید ،  و درست این بزرگترین مسئله مشکل ، برای گوهر انسانست .

۲ comments

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۷-۱۳۹۰

۰

استاد گرامی ، همیشه عزیزماست سپاس بیکران
از فیس بوک

***

استاد جمالی گرامی پیرامون سه سال است که پیوسته از سرریز دانش فراخ و بیش شگفت انگیزتان مینوشم و بهره میبرم ولی بر این باورم که تا پایان زندگانی هم نتوانم همه آن آموزه ها و سراندیشه های پاک و جاورند پایه شمار را بیاموزم و چراغ راه خود نمایم، با همه هستی از همه کوششها و از خود گذشتیگیهای پهلوانانه تان که بمانند رستخم دستان بدور از چشم همگان با کوششهای چند ده ساله خود، فرهنگ و بینش و منش و آئینهای راستین ایران را در این گامه پر گزند از تاریخ باز یابی و باز بینی باز اندیشی و زنده کرده اید و با گشاده دستی و مهربانی و فروتنی،فرادست ما ایرانیان دلبلخته فر و فرهنگ نیاکان جای داده اید سپاسگذارم و برایتان آرزوی تندرستی و توان و نیروی هزار باره دارم. شاگرد کوچکتان

http://www.jamali.info/khanandegan )

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت ، صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲ ، عقل مستقل، از اطاعت کردن، ننگ دارد + صفحه ۱۲۲ – ۱۲۳ ، خیری که مطلق ساخته شد، شرّ را ایجاد میکند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت
صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲ ، عقل مستقل، از اطاعت کردن، ننگ دارد
+
صفحه ۱۲۲ – ۱۲۳ ، خیری که مطلق ساخته شد، شرّ را ایجاد میکند

*** ادامه …

میرحمید سالک : «مقابله با تَحَجُر، دردی مشترک از گذشته تا کنون»

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۷-۱۳۹۰

۰

«مقابله با تَحَجُر، دردی مشترک از گذشته تا کنون»

دکتر میرحمید سالک

ورودی بر رسالۀ دلالت الحائرین (راهنمای سرگشتگان) شاهکار فیلسوف فرزانه، موسی ابن مایمون
به مناسبت انتشار ترجمۀ فارسی رسالۀ دلالت الحائرین – راهنمای سرگشتگان
و “شرحی بر دلالت الحائرین”

شارح و مترجم: شیرین‌دخت دقیقیان

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت ، صفحه ۹۸ ، ایده آلهای که فقط وسیله هستند + صفحه ۹۳ – ۹۴ ، موفقیت ، احتیاج به خرافات دارد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت
صفحه ۹۸ ، ایده آلهای که فقط وسیله هستند
+
صفحه ۹۳ – ۹۴ ، موفقیت ، احتیاج به خرافات دارد

*** ادامه …

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت ، صفحه ۱۴۶ – ۱۴۹ ، چگونه انسان، چاره کم تجربگی خود را میکند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت
صفحه ۱۴۶ – ۱۴۹
چگونه انسان، چاره کم تجربگی خود را میکند

*** ادامه …

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت ، صفحه ۱۶۵ – ۱۶۶ ، من عقاید گذشته خودرابدوشم میکشم + صفحه ۱۴ – ۱۵ ، چرا حقیقت تو برایم باطل است؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت
صفحه ۱۶۵ – ۱۶۶ ، من عقاید گذشته خودرابدوشم میکشم
+
صفحه ۱۴ – ۱۵ ، چرا حقیقت تو برایم باطل است؟

*** ادامه …

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت ، صفحه ۲۰۷ – ۲۰۸ ، جامعه ای که انسانش صورت ندارد + صفحه ۱۹۸ – ۱۹۹ ، چگونه روبنا ، زیر بنا میشود ؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : از حقیقیت باید گریخت
صفحه ۲۰۷ – ۲۰۸ ، جامعه ای که انسانش صورت ندارد
+
صفحه ۱۹۸ – ۱۹۹ ، چگونه روبنا ، زیر بنا میشود ؟

*** ادامه …

شهباز نخعی : حق ناحق!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۰

۰

حق ناحق!

شهباز نخعی

اگر بنا باشد نمادی برای “تبعیض” برگزیده شود، بی تردید اسلام از گزینه های مناسب است. تبعیض در اسلام نه یک امر عارضی و فرعی ـ که مفتی و مجتهد بتوانند با فتوا آنرا بزدایند یا مدّعی روشنفکری دینی قادر باشد با “قرائت تازه” برآن ماله بکشد ـ بلکه امری ریشه ای و ذاتی است که با جهان بینی و سرشت آن عجین است. حضور تبعیض در اسلام نه موردی و گاه گاهی بلکه مستمر و همیشگی است. تبعیض مرد نسبت زن، مومن به کافر، شیعه به سنی و برعکس، برده به آزاد، عرب به عجم، فقیه به غیرفقیه و… به عنوان اموری عادی و طبیعی پذیرفته شده اند. همین تبعیض آخری: فقیه نسبت به غیرفقیه موجب پدیدآمدن به اصطلاح “حق”ی جعلی و من درآوردی در حکومت آخوندی شده که حکومت را حق آخوندهای مدّعی فقاهت می داند و از آن با عنوان های نامربوط و مضحکی چون “اصل مقدّس” یا “اصل مترقی” ولایت فقیه نام می برد!

جلال ایجادی : بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۰

۰

بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه

دکتر جلال ایجادی

دریاچه ارومیه در حال مرگ است واین فاجعه دردناک یکبار دیگر شهروندان ایران رابه خشم درآورده وآنها حکومت اسلامی را مسئول این وضع اسفبار میدانند. در ایران ما دریاچه‌ی پریشان خشک شد، دریاچه‌ی بختگان هم کمابیش در حال خشک شدن است، بخش مهم زاینده‌رود وتالاب گاوخونی اصفهان خشک شد، تالاب انزلی در بحران است وامروز دریاچه ارومیه نیزدر نیمه راه نیستی قرار گرفته است. تمامی محیط زیست ایران پیوسته دستخوش نابسامانی های گوناگون وهولناک بوده و این رژیم با بوروکراسی سنگین و بی کفایتی خود بطور آگاهانه روند تخریب را تشدید نموده است.

یگانگی در چند گانگی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۰

۰

یگانگی در چند گانگی

VIEW PDF FILE

هشدار به ملت ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۰

۰

هشدار به ملت ایران

جبهه ملی ایران: در طول سی سال گذشته ملت ایران شاهد دهها مورد اختلاس‌‌های کلان از بانکها، سوء استفاده‌‌های مالی بزرگ در قراردادهای دولتی و خروج قاچاق میلیاردها ارز و طلا از کشور بوده که هر بار در رسانه‌‌ها با جنجال زیاد مطرح شده است. جبهه ملی ایران بر این باور است که همه این جنجال‌‌های رسانه‌ای بجز قرص خواب آوری برای ملت نجیب ایران نیست و تا کنون در هیچکدام از این جنایت‌‌های اقتصادی آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشده‌اند و ثروتهای سرقت شده بازپس گرفته نشده است.