خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

منوچهرجمالی : اندیشـه های روزانـه – ۶

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در اندیشـه های روزانـه | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۱-۱۳۸۹

۰

منوچهرجمالی

اندیشه های روز به روز
(۶)

درفرهنگ ایران ،
انسان ِ نیرومند، درجهان پیدایش می یابد
ولی زرتشت ،
« انسان ِناتوان وفرومانده » را آفرید ،
و انسان نیرومند را دراجتماع ، نابودساخت

تا گزندی را که زرتشت به فرهنگ ایران زده است ، ازروان واندیشه ایرانی ، زدوده نشود ، سرشاری ونیرومندی اش، پدیدار نخواهد شد ، و با این نیرومندی وسرشاری وغنای وجودی هست که میتواند درجهان ازنو دراستقلالش ، برپا خیزد . دست وپای خرد ایرانیان را زرتشت ، با زنجیرهای گران بسته وازجنبش انداخته است و بی رهائی از زرتشت ، باززائی ورنسانس فرهنگی ایران ، غیرممکن میباشد .

منوچهر جمالی : « سیاه مشق های روزانه » Part 1, 2 and complete version

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۱-۱۳۸۹

۰

« سیاه مشق های روزانه »

بخش نخست

و
متن یک سخنرانی در کانون ایران در لندن
درباره

ما جای پای خود را
در شاهنامه می یابیم

ضد ِ پهلوانان ِ شاهنهه
کیومرث – سیامک – جمشید – ایراج – سیاوش

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 4.5 MB

VIEW PART 2 E-BOOK AS A PDF 4.4 MB

VIEW COMPLETE E-BOOK AS A PDF 8.9 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : « سیاه مشق های روزانه » – بخش نخست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۱-۱۳۸۹

۰

« سیاه مشق های روزانه »

بخش نخست

و
متن یک سخنرانی در کانون ایران در لندن
درباره

ما جای پای خود را
در شاهنامه می یابیم

ضد ِ پهلوانان ِ شاهنهه
کیومرث – سیامک – جمشید – ایراج – سیاوش

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 4.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

مــن ، به معنای کسیست که میاندیشد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۱-۱۳۸۹

۰

مــن ، به معنای کسیست که میاندیشد
پس چـرا نباید« مـنـی» کـرد؟
چون با اندیشیدن ، انسان ازخداسرمی پیچد
با اندیشیدن ،انسان،منی میکند
وبی اندیشیدن، دیگرانسان(من=اندیشنده) نیست

( http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهر جمالی : همپُرسی ( دیالوگ ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۱-۱۳۸۹

۰

پژوهشی در باره فرهنگ زنخدائی ایرران
پیش از میترا و زرتشت

همپُرسی ( دیالوگ )
بنیاد ِ
فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 5.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : رستاخیز سیمرغ … Iranian Culture Before Mithra and Zarathustra

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۱-۱۳۸۹

۰

رستاخیز سیمرغ

Iranian Culture Before Mithra and Zarathustra

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 13.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

در خانه اگر کس است یک حرف بس است …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۱-۱۳۸۹

۰

درودی نوروزی به استاد ارجمندم کاشف نت های این موسیقی راهساز آینده و راهکار آیندگان

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

بگذارید تمام گیتی و همه مردم شهر ،  چیزی را که در باره ی شما اکنون  می نویسم،   بخوانند و بدانند که  گذشته شاد و ژرف فرهنگی ایران که روان نیرومند آن هنوز همچون شعله ای پنهان،  در واژه ها جاری هست،  به مانند چندین دستگاه موسیقی ست که خود دربرگیرنده ی  چندین هزار  نت زیبا ی  موسیقی میباشد. کاری که فیلسوف مستقل و بزرگ معاصر و همزمان ما آقای  جمالی انجام داده است کشف این نت ها و در مجموع کشف این موسیقی ست.

ازایران … جناب استاد منوچهر جمالی آموزگار محترم من …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۱-۱۳۸۹

۰

ازایران

جناب استاد منوچهر جمالی آموزگار محترم من
نخستین اینکه سایت شما در ایران فیلتر است و با هزار زحمت هم  نمی توان آن را گشود و خواند که البته این کار از معجزات حکومت اسلامی است که فیلتر کردن را دوست دارد.

همه « روزها » درایران، هنوز نیزنام « رام، زنخدای زمان وزندگی وموسیقی ورقص» رادارند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۱-۱۳۸۹

۰

همه « روزها » درایران، هنوز نیزنام « رام، زنخدای زمان وزندگی وموسیقی ورقص» رادارند. نام روزهای هفته : « شنبه، یک، دو،سه،چهار،پنج شنبه وآدینه »میباشند، وهمه اینها، نام زنخدای ِجشن درزندگی ودرزمان، رام » هستند. «شنبه» که « شن+ به » باشد، به معنای « نای ِبه» است، که « وای به= اندروای= رام» میباشد، وزرتشتیها، اورا نرینه ساخته اند، چون این خدا دراصلش مانند سایرخدایان ایران، جفت گوهراست. وآدینه را ایرانیان»،با « زهره= و ِنوس» اینهمانی میدادند ( شعرسعدسلمان) . این زنخدای ِرقص وشعروموسیقی است که زندگی درزمان را ،جشن میسازد

( http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که بُنمایه جنبش دانشجوئی تیر ماه ١٣٧٨ درایران شد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۱-۱۳۸۹

۰

اندیشه هائی
که
بُنمایه جنبش دانشجوئی
تیر ماه ١٣٧٨
درایران شد

فرهنگشهر

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 5.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : آزادی ، حق انتقاد از اسلام است

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

آزادی ،
حق انتقاد از اسلام است

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 OF THIS E-BOOK AS A PDF 8.8 MB

VIEW PART 2 OF THIS E-BOOK AS A PDF 2.9 MB

VIEW PART 3 OF THIS E-BOOK AS A PDF 5.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهرجمالی : اندیشـه های روزانـه – ۵

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در اندیشـه های روزانـه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

منوچهرجمالی

اندیشه های روز به روز
(۵)

چرا حقیقت ، آب روان است ؟

ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس ، کو« جوی روان » دارد

اینکه فلسفه ، بیان « تجربیات مایه ای انسان درمفاهیم » است ، خرافه ایست سازنده ، که بنیاد فلسفه را گذاشت . با این خرافه ، تفکرفلسفی ، بنیاد نهاده شد .  ولی « واقعیت فلسفه » ، غیرازاین آرمان فلسفه است . فلسفه ای که بتواند همه تجربیات مایه ای انسان را به مفاهیم تبدیل کند ، فلسفه ایست مُرده که میافسرد. فلسفه زنده ، ترجمهِ تحربیات بنیادی انسان ، به « مفاهیم خشک وخالی وانتزاعی » نیست ، بلکه  « جنبش نوسانی و آویخته میان نقش و اندیشه ، یا صورت ومعنا » هست . تفکرزنده فلسفی ، جنبش ازنقش به مفهوم ، و ازمفهوم به نقش است ، نه « فروماندگی وانجماد درمفاهیم انتزاعی » ، و پشت کردن به « نقش وصورت » .

منوچهر جمالی : اقلیت و آزادی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

دموکراسی ، یک انقلاب زبانست. زبان تفاهم به جای زبان فرمان ، به جای زبان خدا ، به جای زبان قدرت ، به جای زبان ترس ، به جای زبان وحدت ، به جای زبان تئولوژی
به جای زبان دین

اقلیت و آزادی

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 543 KB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : مژده به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

مژده
به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

چون
مردم تابع آنان خواهند

مژده
به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

چون
بر مردم حکومت خواهند کرد

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 1.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۱-۱۳۸۹

۰

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ زنخداخرداد وجفتش امرداد، پیکریابی ایده آل خوشزیستی ودیرزیستی درگیتی بودند، ودرست زرتشت برضد این سکولاریسم برخاسته بود ، وبهشت ودوزخی، فراسوی جهان خلق کرده بود. خرداد وامرداد، خدایان جفت بودند که درکام ( دهان وزبان ومزه)و دراشکم ( اش+کام ) هرانسانی پیکرمی یافتند، وجانمایه جهان هستی را نقد ( نه نسیه ) میمزیدند و افروزنده آتش زندگی درشکم (معده واندام گوارش) بودند

( http://www.jamali.info/chashniha )