خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

عـدالتی که آزادی نیافـریند، عـدالت نیست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | فرستاده شده در تاریخ ۱۸-۰۶-۱۳۹۶

۱

Justice that doesn’t create freedom is no justice, and freedom that doesn’t create justice is no freedom
Freedom that blocks justice and justice that blocks freedom are inhuman, since both, freedom and justice, stem from humanity. And by destroying each other, they destroy humanity

Gerechtigkeit die keine Freiheit schafft ist keine Gerechtigkeit, und Freiheit die keine Gerechtigkeit schafft ist keine Freiheit
Freiheit die Gerechtigkeit hindert und Gerechtigkeit die Freiheit hindert sind beide inhuman, denn beide, Freiheit und Gerechtigkeit, stammen aus der Menschlichkeit, und indem sie sich gegenseitig vernichten, vernichten sie auch das Menschsein

عـدالتی که آزادی نیافـریند، عـدالت نیست
آزادئی که عـدالت نیافرینـد، آزادی نیسـت
آزادئی که عـدالت را ازبیـن میبـرد و
عدالتی که آزادی را ازبین میبرد، انسانی نیستند
آزادی وعدالت باهم ازانسان زاده میشوند
و با جداشدن از همدیگر، انسان را نابود میسازند

Our new home

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | فرستاده شده در تاریخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۲

۰

This: http://jamali.info/simorgh is gonna be our new home. We’ll move in slowly!

Happy Birthday dear Jamali

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۲

۰

Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane
Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane

Happy Birthday dear Jamali!!!
And, on this occasion we’d like to announce that we are just in the process of creating an updated, remade version of this website. The old site will remain as we love it how it is, but an alternative, more technically “up to date” version of the site and its contents will be added!
Gita Yegane Arani-May, 7. January 3014.

Fruit without Seeds

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May, اشعار منوچهرجمالی | فرستاده شده در تاریخ ۳۱-۰۵-۱۳۹۲

۰

Fruit without Seeds!

Manuchehr Jamali, translation G.Yegane Arani-May

Man knows that truth is a fruit without seeds,
Truth, he knows, must pacify and satisfy your palate,

Hadn’t it been paradises fruit that he’d eaten,
And of which he’d spat out its seeds in disgust,
And said why God would have to place in fruit with sweetness,
teeth breaking rocks,

The devil though knew, that ripe fruit would bear heavy stones.
And seeds of “visionary fruits” would break the “questions” of the teeth!

The devil planted the seeds, that man spat with anger,
And over time grew another plant, and he’d create another paradise.
One that would produce fruit without seeds, and sights without questions!

And man, thrown out of paradise for eating God’s fruit,
Was so put back into God’s paradise,

And went with Satan’s paradisical insights,
Offering taste and comfort,

And the fruit, within him, would contain no seeds of questions.

Tired from painfully planting the seeds and cultivation,
And from the burden of growing and work,
The task became a bane.

Since then the devil would be in heaven,
That “knowledge without doubts” was achieved,
And a truth of “fruit without seeds” known,
And the truth without question be swallowed.

And man did not know that truth is the Creator,
Whose seeds become questions,
And that the knowledge that these questions developed, he would not find,
and thus not have the truth.

So he named the devil’s paradise, God’s paradise,
And God’s paradise would be named: a lie that’s past!


مـیـوهِ بى تـُخـمـه !

منوچهرجمالی

آدم ، حقیقت را میوه بى تخمه میدانست
حقیقت را بینشى میدانست که باید از آن کام برد و به آرامش رسید ،
و میوه هاى بهشت را که میخورد ،
تخمه هایش را با نفرت از دهان بیرون میافکند ،
و میگفت که چرا خدا در میوه هاى به این شیرینى ،
سنگهاى دندان شکن گذاشته ،
ولى ابلیس میدانست که میوه نرم ، زهدان تخمه سنگین است .
و تخمهِ « میوه بینش » ، « پرسش » دندان شکـنـست !
ابلیس ، تخمه هائى را که آدم با خشم از دهان بیرون میافکند ،
در زمینى دیگر کاشت و بهشتى دیگر آفرید.
که میوه ها ى بى سنگ ، و بینش ها بى سئوال بودند !
و آدم که از میوه هاى بهشت خدا ، بیزار شده بود ،
پشت به بهشت خدا کرد ،
و به سراغ بهشت ابلیس رفت ،
که کام را شیرین میکرد و آرامش میبخشید ،
و میوه بینش در خود ، هیچ تخم پرسشى نداشت.
او از کاشتن رنج آور تخمه ، و پرورش آن ،
و خطرهاى کشت و کار ، بیزار بود
و ازآن پس در بهشت ابلیس ماند ،
که « معرفت بى سئوال » داشت .
او حقیقت را ، « میوه بى تخمه » میدانست ،
و حقیتهاى بى سئوال را ، مصرف میکرد
ونمیدانست که حقیقت ، آنگاه آفریننده است ،
که تخمه اش ، سئوال باشد ،
ومعرفتى که ازآن سئوالى پیدایش نمییابد ، حقیقتى هم ندارد
او بهشت ابلیس را ، بهشت خدا نامید،
و نام بهشت خدا را دوزخ گذاشت!

منوچهرجمالی : درسکولاریته، هرروزی،جشن است درفرهنگ ایران – هرروزی، نوروزاست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | فرستاده شده در تاریخ ۳۰-۱۲-۱۳۹۱

۱

منوچهرجمالی

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران

هرروزی، نوروزاست

جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
«چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن سازِِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

چهارشنبه سوری … پیدایش ِجهان ازیک تخم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | فرستاده شده در تاریخ ۳۰-۱۲-۱۳۹۱

۰

چهارشنبه سوری

منوچهرجمالی

پیدایش ِجهان ازیک تخم

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری

جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی

« سوروعروسی وشادی » ، جامه ایست که خدا برای وجود ما بریده و دوخته است . به عبارت دیگر، غایتِ گوهری ِ زندگی درگیتی ، جشن عروسی انسان ، یا انبازی وآمیزش او ، با طبیعت وانسانها وخدا و معنا وگوهرچیزها درزمانست . این شناخت و مهرورزی وکشش ِبدان ، ازکجا آمده است ؟ این سراندیشه ایست که درفرهنگ ایران ، در«جشن چهارشنبه سوری» به خود ، شکل داده است ، ولی دراثرمبارزاتی شدید ودرازمدت ، که با این « غایت » ، معنا ومحتوای آن شده ، این پیوند میان جشن چهارشنبه سوری، وغایت زندگی درگیتی ، فراموش ساخته شده است ، ولی خود ِ آئین ِظاهری جشن ، ازملت ، نگاهداشته شده است . امروزه ، رویکرد به سکولاریته یا « زندگانی زمانی » ، آتشی است که از زیرخاکستر هزاره ها ، ازهمین جشن وازجشنهای دیگر ایران ، باز افروخته وشعله ور میشود .

… ادامه

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

Please note

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۱

۰

A few soundfiles on the page http://www.jamali.info/soxanraniha/ currently don’t work, we are gonna fix that as soon as possible – please apologize

Thank you :)

HAPPY BIRTHDAY DEAR JAMALI !!!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۱۸-۱۰-۱۳۹۱

۰

Mr. Soufiani’s Lost Facts

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۲۸-۰۹-۱۳۹۱

۰

Mr. Soufiani’s “research”

Mr ” Eb Soufiani ” ‘ s account on facebook http://www.facebook.com/eb.soufiani . He spreads the false claim that he had worked together with Mr. Jamali for 8 or 10 years, which is untrue. He invented this claim for selling his first publication called “The Lost Key”, in which he seems to write about his cultural perception of his home country Iran.

However, as far as the “cooperation” with Mr. Jamali is concerned: This author doesn’t even give any exact citations and exact references to Mr. Jamali’s books in his “Lost Key”. The only “mentions” within his main narrative text are those you see below. From page 3, 10 and page 1 in chapter 1 … the paging is a bit confusing in this book.

In the end of his book put a list with some of Mr. Jamali’s titles (falsely in English, one’s that originally are Persian titles) trying to suggest he would refer to these. But these “references” stand absolutely lose and in no clear context whatsoever.

The worst part of his book is his glossary which simplifies terms that picked up from Mr. Jamali’s work.

So this is how Mr. Jamali is referred to in Mr. Soufiani’s book:

“This book is dedicated to people who love their pets, who are nice to others, and who are excited by the prospect of exchanging new and intellectual ideas. You’re a rare and special group. Secondly, this book is solely devoted to Persian thinker and philosopher, Professor Manuchehr Jamali, who has published over 150 books in Persian literature, in Persian language. This book is the result of over 8 years of study into a fraction on the research works of this great man.”

“This book is the result of over 8 years of study into the research books of Persian thinker and professor, Manuchehr
Jamali, who has published over 150 books in Persian literature in Persian language.” (…)

“It is a reference to over 40 years of research work of Professor Manuchehr Jamali, a Persian philosopher, who has
published over 150 books in Persian Literature.” [don’t know where Mr. Soufiani gets this “150 books” idea from?]

“I have worked over 8 years on Persian philosophy with Professor Manuchehr Jamali who is a Persian philosopher. This is to bring a tiny fraction of his great work in research in this book in an attempt to boost the mental capacity of a free man in this world who just wants to rely to her/his common sense to serve mankind.”

We won’t however spent any money to sue him; the silliness of this authors venture speak against itself.

 

بدور از میهن و آواره در گوشه ای در این جهان، میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سیامک مهر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | فرستاده شده در تاریخ ۱۲-۰۹-۱۳۹۱

۰

بدور از میهن و آواره در گوشه ای در این جهان،
میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سیامک مهر

بیرون از دوزخ اما همچنان اسیر!

گر چه من اینک از دوزخی بنام جمهوری اسلامی گریخته و به تبع آنهم میباید اندک آرامشی در درون خود حس کنم، لیکن آنچه در دو سال گذشته از سوی حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر من روا داشته شده، آنچنان هراس‌انگیز و ویرانگر بوده که همچنان دلشوره داشته و شب ها هم از همان کابوس های پیشین رنج میبرم. گمان هم نمی برم که تا زنده هستم، بتوانم گریبان خود را از چنگال این عفریت کابوس رها سازم. آن همه ظلم، حق کشی، تهدید…، توهین، تحقیر و بویژه، تخریب غرور و شخصیت هم تنها و تنها بدان خاطر بوده که پدر ارجمندم که حال بیش از دوسالی است که در چنگال این عفریت اسلامی گرفتار آمده، به عنوان یک شهروند آگاه و مسئول، دیدگاه ها و باور های فرهنگی و مذهبی خود را به مدنی ترین شیوه ممکن بیان میکرده است.

خرد، سرمایه فلسفی ایران – جلد هشتم – available in print now

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | فرستاده شده در تاریخ ۲۳-۰۸-۱۳۹۱

۱

In print available now

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهر جمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON
2011

Price:  € ۱۲,۵۰

The free E-Book version

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

Other volumes in print

http://www.jamali-online.com/books.htm

Update on our recent technical problem

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۱

۰

Update on our recent technical problem: Most pages work fine again. A few pages in the old ‘mehmanan’ section still need to be re-encoded.

A letter by Siamak … July 2012

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | فرستاده شده در تاریخ ۰۴-۰۷-۱۳۹۱

۰

سلام گیتای عزیز ، این بار نخست است که شعری میسرایم برای استاد گرانقدرم جمالی که همیشه در قلب من زنده است و هیچگاه نمی میرد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | فرستاده شده در تاریخ ۰۴-۰۷-۱۳۹۱

۰

By Siavash Mostaghimi and Ursula Honerlage

سلام گیتای عزیز

این بار نخست است که شعری میسرایم برای استاد گرانقدرم جمالی که همیشه در قلب من زنده است و هیچگاه نمی میرد.

او را اولین بار در صحرای ذهنم یافتم
نیلوفری بود با طراوت مثل ماه

مثل یک پروانه گرداگرد اوپر می زدم
در بهار ذهن او خودرا شاد یافتم

او دوباره سبز خواهد شداز زمین
می شکفتد این بار در ایران زمین

ای جوانان سیمرغ زنده است
در جمالی و در ما پاینده است

او که گنج ها بر ما گشود
ذهن ما را از پلیدیها زدود

او کلیدی بود در قفل ذهن ما
مرحمی بود از برای روح ما

او نمیرد هیچگاه در قلب ما
آتشی است در جان ما در راه ما

همسر او بود تا بود غمخوار او
دوست او،همگام او،هم راه او

ما همه مدیون این زیبا زنیم
کا ر این زن را ستوده،ارج نهیم

توانا و پیروز با شید

we have a technical problem …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۱

۰

Dear Friends,

we have a technical problem that affects some parts of the site. We will fix the problem within the next couple of days. (The php version on our server changed, and causes a conflict with byte order marks in some of our older files.)

Thanks for your patience.